Szent Péter és Pál görögkatolikus templom

Bubrik Miklós parókus

Árkosy Viktor diakónus

Akathiszt csodatevő Szent Miklóshoz (orthodox fordítás)

Jámbor szülőktől származott. Istenfélő élete miatt először pappá, majd püspökké szentelték. Mürában a felebaráti szeretet gyakorlásában tűnt ki. 342-ben halt meg.

Ünnepe: december 6.

1. Kondák

Védelmező Csodatévő és Krisztus kiváló Szolgája, aki az egész világot elárasztod irgalmad drága mironjával és csodáid kimeríthetetlen tengerével, szeretettel magasztallak Téged, Miklós Főpap Atyánk. Bizodalmad lévén az Úrhoz, szabadíts meg engem minden veszélytől, hadd énekeljem Néked, Örvendezz, Szent Miklós, hatalmas Csodatévő.

1. Ikosz

Lélekben angyalnak, természetben pedig földinek mutatott fel Téged a mindenek Teremtője, előre látva lelked bőven termő jóságát, boldogságos Szent Miklós. Te pedig taníts meg mindeneket így kiáltani Hozzád:

Örvendezz, ki már az anyaméhben megtisztultál, * Örvendezz, mindvégig megszentelt, * Örvendezz, mert szüleid elámultak a Te születéseden, * Örvendezz, mert lelki erődet már születésed pillanatában megmutattad,

Örvendezz, Ígéret Földiének kertje, * Örvendezz, isteni ültetésű virág, * Örvendezz, Krisztus szőlőskertjének tökéletes szőlővesszeje, * Örvendezz, Jézus Édenének csodatermő fája,

Örvendezz, édeni hajtású liliom, * Örvendezz, Krisztus jó illatának mironja, * Örvendezz, mert Általad elűzetik a sírás, * Örvendezz, mert Általad elérkezik az öröm,

Örvendezz, Szent Miklós, hatalmas Csodatévő.

2. Kondák

Látván keneted áradását, isteni bölcsességű Atyánk, testben és lélekben megvilágosodunk, és csodás kenetet árasztó és életet hordozó atyának ismerünk meg Téged, Szent Miklós. Isteni kegyelemből áradó csodáiddal pedig, mint vízzel itatod meg azokat, kik híven kiáltanak Istenhez: Alliluija.

2. Ikosz:

Megértetvén az értetlen értelemmel a Szentháromságot, Nikeában a Szent Atyákkal együtt az igaz hit megvallásának védelmezője voltál. Megvallottad az Atyával egyenlő, egylényegű és együtt uralkodó Fiút, leleplezvén az esztelen Ariust, ezért a hívők megtanultak így énekelni Néked:

Örvendezz, istenfélelem hatalmas oszlopa, * Örvendezz, hívők menedékének városa, * Örvendezz, igaz hit szilárd megerősítése, * Örvendezz, a Szentséges Háromságnak tisztes hordozója és dicsérete,

Örvendezz, az Atyával egyformán tisztelt Fiú hirdetője, * Örvendezz, mert kiűzted az ádáz Ariust a szentek gyülekezetéből,

Örvendezz Atyánk, atyák dicső szépsége, * Örvendezz, isteni bölcsességűek legbölcsebb jósága,

Örvendezz, tüzes szavak kimondója, * Örvendezz, nyájad jó útra terelője, * Örvendezz, mert Általad erősödik meg a hit, * Örvendezz, mert Általad győzetik le az eretnekség,

Örvendezz, Szent Miklós, hatalmas Csodatévő.

3.. Kondák

A magasságból kapott erővel minden könnyet letöröltél a kegyetlenül szenvedők arcáról, istenhordozó Atyánk, Szent Miklós. Éhezőknek táplálója, a tenger árján lévőknek kiváló vezérlője, betegeknek pedig gyógyulása voltál, és mindenkori segítőjeként mutatkoztál meg mindenkinek, akik így kiáltanak Istenhez: Alliluija.

3. Ikosz

Miklós Atyánk, Te valóban az égből és nem a földről kapod a magasztaló éneket, hiszen az emberek közül ki tudná hirdetni a Te szentséged nagyságát. De mi, a Te szereteted által legyőzetve, így kiáltunk Hozzád:

Örvendezz, bárányok és pásztorok mintaképe, * Örvendezz, erkölcsök szent engesztelése, * Örvendezz, nagy jótettek tárháza, * Örvendezz, a szentség tiszta és tisztes lakhelye,

Örvendezz, legragyogóbb és legkedveltebb lámpás, * Örvendezz, aranysugarú és szeplőtelen fény, * Örvendezz, angyalok méltó beszélgetőtársa, * Örvendezz, emberek jóságos vezérlője,

Örvendezz, hitnek istenfélő szabálya, * Örvendezz, szelídség lelki mintaképe, * Örvendezz, mert Általad megszabadulunk a testi szenvedélyektől, * Örvendezz, mert Általad eltelünk lelki édességgel,

Örvendezz, Szent Miklós, hatalmas Csodatévő.

4. Kondák

Zavatban vagyok és elmém gyötrődik, nem tudom, miként lehet méltóképpen énekelni a Te csodáidat, boldogságos Miklós Atyánk, mert, ha több nyelve lenne, és el akarná sorolni, akkor sem tudná senki elmondani azokat. De mi bátran énekelünk Istennek, Aki Benned csodásan megdicsőíttetett: Alliluija.

4. Ikosz

Közeliek és távoliak is hallottak a Te csodáid nagyságáról, mert a kegyelem könnyű szárnyain szelve át a levegőt, mindig utoléred a bajban lévőket, és gyorsan megmentesz mindenkit , aki igy kiált Hozzád:

Örvendezz, bánattól való szabadulásunk, * Örvendezz, kegyelem adományozója, * Örvendezz, váratlan bajok elűzője, * Örvendezz, kívánt javak elültetője,

Örvendezz, bajban lévők gyors vigasztalója, * Örvendezz, bántalmazók félelmetes büntetője, * Örvendezz, Isten által árasztott csodák tengere, * Örvendezz, Krisztusnak Isten által írott törvénytáblája,

Örvendezz, elbukók biztos felemelője, * Örvendezz, szilárdan állók erőssége, * Örvendezz, mert Általad minden hazugság lelepleződik, * Örvendezz, mert Általad minden igazság beteljesül,

Örvendezz, Szent Miklós, hatalmas Csodatévő.

5. Kondák

Istenhez vezérlő Csillagként jelentél meg, vezérelve a vad tengeren hajózókat, akikre annak ideién a közeli halál várt volna, ha nem jelentél volna meg, Csodatévő Szent Miklós, a Téged segítségül hívóknak, megtiltván a hajó körül szálldosó, szégyentelen ördögöknek, hogy elsüllyesszék azt, elűzted őket, a hívőket pedig megtanítottad így kiáltani az Általad menekvést nyújtó Istenhez: Alliluija.

5. Ikosz

A szegénység miatt törvénytelen nászra készülő hajadonok megismerték a szegények iránti nagy könyörületedet, boldogságos Miklós Atyánk, midőn éjszaka titokban három zsák aranyat adtál idős szülőjüknek, megmentve így őt, magát lányaival együtt a bűnbeeséstől, és ezért mindenektől ezt hallgatod: * Örvendezz, könyörület hatalmas kincsestára, * Örvendezz, az emberekről való gondoskodás tárháza, * Örvendezz, Hozzád menekülők élete és öröme, * Örvendezz, éhezőknek el nem fogyó kenyere,

Örvendezz, a földön ínségben élőknek Istentől kapott gazdagsága, * Örvendezz, nincstelenek gyors felemelése, * Örvendezz, szegények azonnali meghallgatása, * Örvendezz, bánkodók kedves gondviselése,

Örvendezz, a három szűz szeplőtelen férjhez adója, * Örvendezz, tisztaságnak buzgó őrizője, * Örvendezz, reményvesztettek reménysége, * Örvendezz, az egész világnak gyönyörűsége,

Örvendezz, Szent Miklós, hatalmas Csodatévő.

6. Kondák

Az egész világ Téged hirdet, boldogságos Miklós Atyánk, a bajban gyors közbenjárót. Mert sokszor ugyanazon órában a földön úton levőket és a tengeren hajózókat utolérve, mindenkinek egyszerre nyújtasz segítséget, megőrizve a rossztól mindazokat, kik így kiáltanak Istenhez: Alliluija.

6. Ikosz

Felragyogtadtad az élet fényét, szabadulást hozván az igazságtalan halálra váró hadvezéreknek, kik Hozzád kiáltottak, Jó Pásztorunk, Szent Miklós, midőn azonnal megjelentél a császár álmában, és megfenyegetvén őt, megparancsoltad, hogy sértetlenül engedje őket szabadon. Ezért velük együtt mi-is hálával kiáltunk Hozzád:

Örvendezz, ki segítesz a buzgón Téged hívőknek, * Örvendezz, ki megszabadítasz az igazságtalan leöletéstőI, * Örvendezz, ki megóvsz a hazug rágalmaktóI, * Örvendezz, ki megsemmisíted az igazságtalan szándékot,

Örvendezz, ki a hazugságot mint pókhálót szétszaggatod, * Örvendezz, ki az igazságot dicsőségesen felmagasztalod, * Örvendezz, ártatlanok bilincsének feloldása, * Örvendezz, holtak feléledése,

Örvendezz, igazságnak feltárója, * Örvendezz, igazságtalanságnak leleplezője, * Örvendezz, mert Általad ártatlanok megszabadulnak a kardtól, * Örvendezz, mert Általad gyönyörködnek a fényben,

Örvendezz, Szent Miklós, hatalmas Csodatévő.

7. Kondák

El akarván űzni az eretnekség istenkáromló bűzét, valóban illatozó, titokzatos mironként jelentél meg, Miklós Atyánk. A miraiak pásztoraként az egész világot betöltötted kegyelemteljes mironnal. Távolítsd el tőlünk is az Isten előtt utálatos bűn romlott illatát, hogy Isten előtt kedves legyen kiáltásunk: Alliluija.

7. Ikosz

Új Noénak, a megmentő bárka vezérlőjének ismerünk meg Téged, Szent Miklós Atyánk, ki irányításoddal minden vad vihart elűzöl, és isteni csendességet hozol az így kiáltóknak:

Örvendezz, viharvertek csendes réve, * Örvendezz, süllyedők jól ismert megmentője, * Örvendezz, nyílt tengeren hajózók jó kormányosa, * Örvendezz, tenger viharának lecsendesítője,

Örvendezz, örvényben lévők kivezetője, * Örvendezz, fagyban lévők felmelegítője, * Örvendezz, Ragyogás, mely elűzöd a bánat sötétségét, * Örvendezz, Csillag, mely beragyogd az egész földkerekséget,

Örvendezz, ki a bűn mélyéből kimented az embert, * Örvendezz, ki a pokol mélyére taszítod a Sátánt, * Örvendezz, mert Általad bátorságot nyerünk, hogy Isten irgalmának mélységéhez folyamodjunk, * Örvendezz, mert Általad megszabadulván a harag árjától, Istennel békére lelünk,

Örvendezz, Szent Miklós, hatalmas Csodatévő.

8. Kondák

Különös csodaként jelenik meg a Te szent templomod a Hozzád, folyamodóknak, Boldogságos Miklós Atyánk, mert a benne elmondott csekély könyörgéssel is nagy betegségektől szabadulhatunk meg, ha Isten után – Benned reménykedve – híven így kiáltunk: Alliluija.

8. Ikosz

Valóban Te vagy mindenkinek minden segítsége, istenhordozó Miklós Atyánk, és mint minden földön lakónak szabadítója, táplálója és gyors orvosa, minden Hozzád folyamodót egybegyűjtesz, dicséretre indítva őket, hogy így kiáltsanak Hozzád:

Örvendezz, minden gyógyulás forrása, * Örvendezz, kegyetlenül szenvedők segítője, * Örvendezz, a bűn éjszakájában tévelygők ragyogó hajnala, * Örvendezz, a munka verítékében lévők égből szálló harmata,

Örvendezz, ki jólétet adományozol a rászorulóknak, * Örvendezz, ki bőséget készítesz a szükségben lévőknek, * Örvendezz, ki számos kérést megelőzöl, * Örvendezz, ki megújítod, az őszülő öregek erejét,

Örvendezz, igaz útról letérőknek leleplezője, * Örvendezz, Isten titkainak hű, sáfára, * Örvendezz, mert Általad eltiporjuk az irigységet, * Örvendezz, mert Általad erkölcsös életet élhetünk,

Örvendezz, Szent Miklós, hatalmas Csodatévő.

9. Kondák

Távolíts el minden betegséget, hatalmas kózbenjárónk, Szent Miklós, kezdd el a kegyelemteljes gyógyítást, töltsd el lelkünket gyönyörűséggel, vidítsd fel a szívet mindannyiunknak, kik buzgón folyamodunk a Te segítségedért, és így kiáltunk Istenhez: Alliluija.

9. Ikosz

Megszégyenülni látjuk Általad a hamisan bölcselkedő, tisztességtelen szónokokat, isteni bölcsesség Miklós Atyánk. Legyőzted az Istenséget szétosztó istenkáromló Ariust és a Szent Háromságot összekeverő Sabelliust, minket pedig megerősítettél az igaz hitben, ezért így kiáltunk Hozzá:

Örvendezz, pajzs, ki védelmezed az istenfélelmet, * Örvendezz, kard, ki szétszabdalod a bálványimádást, * Örvendezz, isteni rendelkezések tanítója, * Örvendezz, Istenellenes tudás elpusztítója,

Örvendezz, Isten által megerősített létra, melyen feliutunk a Mennybe, * Örvendezz, Isten által emelt oltalom, mely alá sokan menekülnek, * Örvendezz, ki szavaiddal bölccsé teszed a tudatlanokat, * Örvendezz, ki a resteket erkölcseiddel serkented,

Örvendezz, Isten parancsainak ki nem alvó ragyogása, * Örvendezz, az Út igazságainak legfényesebb sugara, * Örvendezz, mert tanításod által az eretnekségek vezérei legyőzetnek, * Örvendezz, mert Általad a hívők dicsőségre méltatnak,

Örvendezz, Szent Miklós, hatalmas Csodatévő.

10. Kondák

Üdvözíteni akarván lelkedet, testedet valóban alárendelted lelkednek, Miklós Atyánk. Először hallgatással és a kísértő gondolatokkal való harccal, tetteidhez az Isten szerint való gondolkodást kötötted. Az Isten szerint való gondolkodással tökéletes ismeretet szereztél, mely által bizodalommal társalogtál Istennel és az angyalokkal, szüntelenül így kiáltva: Alliluija.

10. Ikosz

Várfala vagy csodáid magasztalóinak és mindenkinek, aki a Te közbenjárásodhoz folyamodik, Boldogságos. Ezért a nyomortól, veszedelmektől, betegségektől és mindenféle szükségtől szabadíts meg minket is, kik jótettekben nincstelenek vagyunk, és szeretettel így kiáltunk Hozzád:

Örvendezz, ki megmentesz az örök nincstelenségtől, * Örvendezz, ki enyészhetetlen gazdagságot ajándékozol, * Örvendezz, az igazságra éhezők ki nem fogyó eledele, * Örvendezz, az életet szomjazók kiapadhatatlan itala,

Örvendezz, ki megóvsz a viszálytól és a háborútól, * Örvendezz, ki megszabadítasz a fogságból és a bilincsekből, * Örvendezz, a bajban dicsőséges közbenjáró, * Örvendezz, a veszedelemben hatalmas védelmező,

Örvendezz, ki sokakat megmentettél a pusztulástól, * Örvendezz, ki számtalan embert sértetlenül megőriztél, * Örvendezz, mert a bűnösök Általad elkerülik a kegyetlen halált, * Örvendezz, mert a bűnbánók Általad örök életet kapnak,

Örvendezz, Szent Miklós, hatalmas Csodatévő.

11. Kondák

Értelemmel. szóval és tettel mindenkinél több dicsérőéneket ajánlottál fel a Szentséges Háromságnak, Boldogságos szent Miklós. sok kutatással megvilágítottad az igazhit parancsolatait, hittel, reménnyel és szeretettel tanítva minket énekelni a szentháromságban Egy Istennek: Alliluija.

11. Ikosz

Az élet sötétségében lévők ki nem alvó fényt árasztó sugarának látunk Téged, Isten által kiválasztott Miklós Atyánk, Ki az anyagtalan angyali fénnyel a nem alkotott háromságos fényről társalogsz, és megvilágosítod a hívők lelkét, kik így kiáltanak Hozzád:

Örvendezz, háromnapú fénynek ragyogása, * Örvendezz, le nem nyugvó napnak hajnalcsillaga, * Örvendezz, isteni szikrától lángra gyúlt fáklya, * Örvendezz, mert eloltottad a törvénytelenség ördögi lángját,

Örvendezz, az igaz hit fényes hirdetése, * Örvendezz, az evangéliumi ragyogás szépséges fénye, * Örvendezz, az eretnekséget elemésztő villám, * Örvendezz, a kísértőket megrémítő égzengés,

Örvendezz, igaz tudás tanítója, * Örvendezz, titkos értelem megmutatója, * Örvendezz, mert Általad megsemmisül a bálványimádás, * Örvendezz, mert Általad megtanulunk hódolni a Háromságban Egy Teremtőnek,

Örvendezz, Szent Miklós, hatalmas Csodatévő.

12. Kondák

Tanúi lévén az Isten által Néked adott kegyelemnek, méltóképpen ünnepeljük örvendezve a Te emlékedet, dicsőséges Miklós Atyánk, és teljes lelkünkből járulunk a Te csodás közbenjárásodhoz. Dicsőséges tetteidet, mint a tenger homokszemeit és az ég csillagait lehetetlen megszámlálni; az értetlenség zavarban kiáltunk hát Istenhez: Alliluija.

12. Ikosz

A Te csodáidat énekelve magasztalunk Téged, legdicséretesebb Miklós Atyánk, mert a Háromságban dicsőített Isten csodálatosan megdicsőíttetett Tebenned, de még ha szívünkből írt zsoltárok és énekek sokaságát ajánlanánk is fel Néked, szent Csodatévőnk, akkor sem tudnánk a Te csodaid ajándékával egyenlőt alkotni, amelyektől elámulva így kiáltunk Hozzád:

Örvendezz, királyok Királyának és uralkodók Urának szolgája, * Örvendezz, az Ő mennyei szolgáinak lakótársa, * Örvendezz, igazhívőknek segítsége, * Örvendezz, a keresztények nemzetségének felemelése,

Örvendezz, a győzelmet nevedben hordozó győzelem, * Örvendezz, győzelmi koszorút viselők legkiválóbbja, * Örvendezz, minden erénynek tükre, * Örvendezz, minden Hozzád, folyamodónak erős bástyája,

Örvendezz, Isten és Istennek Szülője után minden reménységünk, * Örvendezz, testünknek egészsége és lelkünknek üdvössége, * Örvendezz, mert Általad szabadulunk meg az örök haláltól, * Örvendezz, mert Általad nyerjük el az örök életet,

Örvendezz, Szent Miklós, hatalmas Csodatévő.

13. Kondák

Ó, Szentséges és Csodálatos Miklós Atyánk, minden bánkódó vigasztalása, fogadd el mostani felajánlásunkat, és Istennek tetsző közbenjárásoddal kérd az Urat, hogy szabadítson meg az örök kárhozattól, hogy Veled együtt énekeljük: Alliluija. (3x)

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.

Napi evangélium

Hitvalló Maximosz szé., Neofitosz vt.
Kattintson ide az elolvasásához!

Eseménynaptár