Szent Péter és Pál görögkatolikus templom

Bubrik Miklós parókus

Árkosy Viktor diakónus

Akathiszt csodatevő Szent Miklóshoz

Jámbor szülőktől származott. Istenfélő élete miatt először pappá, majd püspökké szentelték. Mürában a felebaráti szeretet gyakorlásában tűnt ki. 342-ben halt meg.

Ünnepe: december 6.

Tropár 4. hang

A hitnek szabálya, a béketűrésnek példányképe * és az önmegtagadásnak tanítója gyanánt * adott téged a maga nyájának az örök Igazság! * Azért alázatosságoddal elnyerted a magasságot, * szegénységeddel a gazdagságot, * Miklós püspök atyánk, * imádd Krisztus Istent, * hogy üdvözítse a mi lelkünket!

1. konták

Krisztusnak diadalmas csodatevője és rendkívüli kegyeltje, aki a kegyelem drága kenetének forrását s a csodák kimeríthetetlen tengerét az egész világnak megnyitottad, szeretettel dicsérlek, Szent Miklós püspök! Te pedig, mivel bizodalmad van az Úrhoz, szabadíts ki engem minden bajból, hogy hozzád kiáltsak:

Üdvözlégy, csodatevő Szent Miklós!

1. ikosz

Bár természetedre nézve földi vagy, lelkileg angyallá tett téged a mindenség Alkotója, mert lelkének bő termést hozó jóságát előre látva, megtanított mindenkit, hogy téged, Szent Miklós, így énekeljenek:

Üdvözlégy, aki anyád méhétől megtisztultál! * Üdvözlégy, aki mindenkorra megszentelt maradtál! * Üdvözlégy, aki születésedkor szüleidet csodálkozásra indítottad! * Üdvözlégy, aki mindjárt születésed után a lelkierőnek jelét adtad!

Üdvözlégy, ígéret Földjének kertje! * Üdvözlégy, Istentől ápolt virág! * Üdvözlégy, Krisztus szőlőjének jótetteket termő szőlővesszeje! * Üdvözlégy, Jézus Paradicsomának csodát árasztó fája!

Üdvözlégy, Paradicsomban termett liliom! * Üdvözlégy, Krisztus jó illatú kenete! * Üdvözlégy, mert segélyed a sírást eltávolítja! * Üdvözlégy, mert az örömöt te hozod!

Üdvözlégy, csodatevő Szent Miklós!

2. konták

Keneteid szétáradását szemlélve, testben-lélekben fölvilágosodunk, és megértjük, hogy te az életadó kenet csodálatos forrása vagy, isteni okosságú Szent Miklós, mert csodáidat Isten kegyelméből, mint a vizet, szétárasztva, megelégítetted azokat, kik hittel kiáltják az Istennek: Alleluja!

2. ikosz

A Szentháromságban rejlő, elmét fölülmúló titkot átértve, Nikaiában a szentatyákkal együtt az igaz hit vallásának bajnoka lettél, mert vallottad, hogy a Fiú az Atyával egyenlő, együttesen örökkévaló, együtt uralkodik, és megszégyenítetted az esztelen Áriuszt. Ezért, a hívek megtanulták, hogy rólad így énekeljenek:

Üdvözlégy, igaz hitnek magas oszlopa! * Üdvözlégy, hívők mentsvára! * Üdvözlégy, igaz hit biztos megerősítője! * Üdvözlégy, Szentháromság hordszéke és dicsérete!

Üdvözlégy, aki a Fiút az Atyával egyméltóságúnak tanítottad! * Üdvözlégy, ki az ördöngös Áriuszt a szentek gyülekezetéből kiűzted! * Üdvözlégy, szent atya, szent atyák dicső ékessége! * Üdvözlégy, istenszeretők bölcsességgel teljes drágasága!

Üdvözlégy, aki gyújtó szavakat árasztottál! * Üdvözlégy, aki nyájadat helyesen oktattad! * Üdvözlégy, mert általad a hit megerősödik! * Üdvözlégy, mert általad a tévely, leromboltatik!

Üdvözlégy, csodatevő Szent Miklós!

3. konták

Isteni ihletettségű Szent Miklós atya, a magasságból neked adott erővel letörölted minden keservesen szenvedő könnyeit, mert az éhezők táplálójának bizonyultál, és úgy ismerünk, mint aki a tenger mélységei felett utazók rendkívüli kormányosa, betegek gyógyítója, mindenkinek mindenben segítője vagy, akik Istenhez így énekelnek: Alleluja!

3. ikosz

Kellene valóban, Szent Miklós atya, hogy ne a föld, hanem az ég énekeljen meg téged, mert ki volna képes az emberek közül szentséged nagyságát elbeszélni? Mi azonban szeretetedtől buzdítva rólad így énekelünk:

Üdvözlégy, bárányok és pásztorok példaképe! * Üdvözlégy, erkölcsök szent tisztítóhelye! * Üdvözlégy, magasztos erények tárházal * Üdvözlégy, szent élet tiszta és tisztes lakása!

Üdvözlégy, legfényesebb és legkedvesebb szövetnek! * Üdvözlégy, aranyfényű, szeplőtelen világosság! * Üdvözlégy, angyalok méltó társalkodója! * Üdvözlégy, emberek jótevője!

Üdvözlégy, igaz hit szabálya! * Üdvözlégy, lelki szerénység példaképe! * Üdvözlégy, mert általad a testi szenvedélyektől megszabadulunk! * Üdvözlégy, mert általad lelki gyönyörrel telünk meg!

Üdvözlégy, csodatevő Szent Miklós!

4. konták

A kétkedés vihara háborgatja elmémet: lehetséges-e, boldog Szent Miklós, csodáidat méltóképpen dicsérni? Mert bár sok nyelve volna az embernek, és elbeszélni óhajtaná, senki sem képes azt megszámlálni. De mi mégis bátorkodunk Istenhez, ki benned csodálatosan megdicsőült, így énekelni: Alleluja!

4. ikosz

A közeliek és távoliak hallották csodáid nagyságát, isteni okosságú Szent Miklós! Te a kegyelem könnyű szárnyain, a levegőn át szoktad a bajban levőket segéllyel megelőzni, gyorsan megmentve azokat, akik hozzád így kiáltanak:

Üdvözlégy, gondoktól való szabadulás! * Üdvözlégy, kegyelem osztója! * Üdvözlégy, váratlan bajok elűzője! * Üdvözlégy, remélt javak megszerzője!

Üdvözlégy, veszélyben levők gyors vigasztalója! * Üdvözlégy, sértegetők rettenetes megfenyítője! * Üdvözlégy, Istentől kiárasztott csodák csatornája! * Üdvözlégy, Krisztus törvényeinek Isten által írott kőtáblája!

Üdvözlégy, mert az elesettek biztos fölemelője vagy! * Üdvözlégy, mert az állók igazi megerősítője vagy! * Üdvözlégy, mert általad minden csel lelepleződik! * Üdvözlégy, mert általad az igazság mindig elérhető!

Üdvözlégy, csodatevő Szent Miklós!

5. konták

Istentől küldött csillagnak bizonyultál, midőn a tengeren küszködve evezőket oktattad, akikhez akkor már közelített a halál. Te, csodatevő Szent Miklós, keltél a hozzád fordulók segélyére, mert amikor már vakmerően röpködtek a gonosz szellemek, és a hajót összezúzni igyekeztek, eltiltottad, elűzted őket, és megtanítottad a hívőket, hogy az általad szabadulást adó Istennek kiáltsák: Alleluja!

5. ikosz

Szent Miklós atya, a szegények iránti nagy jószívűségedet tapasztalták azok a leányok, akik szegénység miatt gyalázat-teljes menyegzőre lettek előkészítve. Mert éjjel öreg szülőjüknek aranyat rejtő három erszényt adva, megmentetted őt és leányait a bűnös bukástól, miért is mindenkitől ezeket hallod:

Üdvözlégy, irgalom legnagyobb kincstára! * Üdvözlégy, népek gondozásának tárháza! * Üdvözlégy, hozzád menekülők élelme és nyugalma! * Üdvözlégy, éhezők elfogyhatatlan kenyere!

Üdvözlégy, e földön bajjal élőknek Istentől adott gazdagsága! * Üdvözlégy, szegények gyors felmagasztalása! * Üdvözlégy, szegények azonnali meghallgatója! * Üdvözlégy, szenvedők szívesen fogadott gondozója!

Üdvözlégy, ama három leány szeplőtelen jegyese! * Üdvözlégy, tisztaság buzgó védelmezője! * Üdvözlégy, reménytelenek reménye! * Üdvözlégy, egész világ gyönyörűsége!

Üdvözlégy, csodatevő Szent Miklós!

6. konták

Az egész világ hirdeti nevedet, Szent Miklós atya, aki a bajban gyorsan segítséget nyújtasz. Mert sokszor egyszerre adtál segítséget a szárazon utazóknak és a tengeren hajózóknak, megelőzve a kérelmet. Egyúttal megőrződ a bajoktól mindazokat, akik Istennek éneklik: Alleluja!

6. ikosz

Mint az élet fénye tündököltél, amidőn szabadulást adtál ama főembereknek, akiknek igaztalan halált kellett volna szenvedniük, és téged, jó pásztor, segítségül hívtak. Mert álmában azonnal megjelentél a királynak, megfélemlítetted őt, és megparancsoltad, hogy sértetlenül bocsássa el őket. Azért velük együtt mi is hálát adva énekeljük néked:

Üdvözlégy, aki a szívből hozzád fordulókat megsegíted! * Üdvözlégy, aki az igaztalan kivégzéstől megszabadítasz! * Üdvözlégy, aki a csalárd rágalmaktól megmentesz! * Üdvözlégy, aki az igazságtalan szándékot lerontod!

Üdvözlégy, aki a cselt pókhálóként széttéped! * Üdvözlégy, aki az igazságot dicsőn fölmagasztalod! * Üdvözlégy, aki az ártatlanokat a bilincsekből feloldod! * Üdvözlégy, aki még a holtakat is életre kelted! * Üdvözlégy, aki az igazságot nyilvánossá teszed! * Üdvözlégy, mert általad az ártatlanok megszabadultak a pallostól! * Üdvözlégy, mert általad a világosságban gyönyörködtek!

Üdvözlégy, csodatevő Szent Miklós!

7. konták

Hogy az eretnekségek Istent káromló megfertőztetett levegőjét elűzd, valóban jó illatú, titokzatos kenetté lettél, Szent Miklós, és a mürainépet gondozva, kegyelmeid illatával az egész világot betöltötted. Űzd el tőlünk is az Isten előtt utálatos bűnök gyilkos levegőjét, hogy Istennek méltóképpen énekeljük: Alleluja!

7. ikosz

Új Noét, az üdvösség bárkájának oktató mesterét ismerjük benned, Szent Miklós atya, mert kormányzásod által minden lelki szörnyűség viharát elűzöd, és isteni csendességet adsz azoknak, akik így énekelnek:

Üdvözlégy, szélvésztől hányatottak csendes kikötője! * Üdvözlégy, a tenger közepén hajózok tapasztalt kormányosa! * Üdvözlégy, aki elsimítod a tenger szertelen háborgását! * Üdvözlégy, szélvészben levők kalauza!

Üdvözlégy, hideget tűrök fölmelegítője! * Üdvözlégy, bajok sötétségét szétoszlató fénysugár! * Üdvözlégy, föld minden határát, megvilágító szövétnek! * Üdvözlégy, aki az embereket a bűn örvényéből megmented!

Üdvözlégy, aki a pokol fenekére űzted a sátánt! * Üdvözlégy, mert általad bizalommal fordulunk Isten irgalmának mélységéhez! * Üdvözlégy, mert általad a harag kiáradásától megszabadulunk! * Üdvözlégy, mert általad Istennel békében vagyunk!

Üdvözlégy, csodatevő Szent Miklós!

8. konták

Rendkívüli csodának bizonyult, Szent Miklós, a hozzád fordulók előtt a te szent templomod, amelyben bár kevés imát mutatunk be, nagy betegségektől gyógyulunk meg, ha Isten után beléd helyezve bizalmunkat, hittel kiáltjuk: Alleluja!

8. ikosz

Mindenkinek mindenben segítséget nyújtasz, Szent Miklós atya! Mint szabadító, tápláló és az összes földiek gyors orvosa, magad köré gyűjtöttél minden hozzád fordulót, akik mindenkit buzdítanak, hogy rólad így énekeljenek:

Üdvözlégy, mindenféle gyógyítások forrása! * Üdvözlégy, keservesen szenvedők segélye! * Üdvözlégy, bűn éjjelében tévelygők fénylő világossága! * Üdvözlégy, szenvedések tüzében levők mennyből fakadó harmata!

Üdvözlégy, aki a szükséget szenvedőknek jólétet adsz * Üdvözlégy, aki a kérőknek fölösleget készítettél!

Üdvözlégy, aki a kérelmet sokszor megelőzöd! * Üdvözlégy, aki az elgyengült aggok erejét megújítod!

Üdvözlégy, aki sok embert megszégyenítettél, amidőn az igazság útjáról eltévelyedtek! * Üdvözlégy, Isten szentségeinek hű sáfára! * Üdvözlégy, mert általad az irigységét letiporjuk! * Üdvözlégy, mert általad jó erkölcsű életet élhetünk!

Üdvözlégy, csodatevő Szent Miklós!

9. konták

Szent Miklós, nagy szószólónk, csendesíts le minden fájdalmat, a kegyelem által árassz ránk orvoslást, töltsd el lelkünket gyönyörrel, gerjeszd örömre mindnyájunk szívét, akik szívből fordulunk hozzád segítségért, és Istenhez énekelünk: Alleluja!

9. ikosz

Szent Miklós atya, látjuk, hogy az igaztalanság álbölcselkedő szónokait megszégyenítetted, mert vitatkozva legyőzted a káromló Áriuszt, aki az istenséget részekre osztotta, és Szabelliuszt, aki a Szentháromságot egy személlyé olvasztotta, minket pedig az igaz hitben megerősítettél. Azért így kiáltunk hozzád:

Üdvözlégy, pajzs; aki az igaz hitet megvéded! *’ Üdvözlégy kard, aki levágod a tévtant! * Üdvözlégy, isteni parancsok tanítója! Üdvözlégy, aki az Istennek ellentmondó tanokat elveszted! * Üdvözlégy, Istentől megerősített hágcsó, amelyen a mennyekbe fölmegyünk! :* Üdvözlégy, Istentől épített sátor, amely sok teremtményt betakar! * Üdvözlégy, aki szavaiddal az oktalanokat bölcsekké teszed! * Üdvözlégy, aki a resteket buzgalmad által fölserkented!

Üdvözlégy, Isten törvényeinek kiolthatatlan fényessége! * Üdvözlégy, az Úr igazságainak mindenek felett fényes sugara! * Üdvözlégy, mert tanításod az eretnekségek fejeit összetöri! * Üdvözlégy, mert általad a hívők méltókká lesznek a dicsőségre!

Üdvözlégy, csodatevő Szent Miklós!

10. konták

Szent Miklós atya, testedet a léleknek valóban alárendelted, hogy üdvözítsd lelkedet, mert az érzelmek megfigyelésével és, a velük folytatott küzdéssel, a jótetteken felül, még az istenes dolgokról való elmélkedést is összekötötted. Az isteniekről végzett elmélkedés által tökéletes értelmet nyertél, amellyel Istenhez és az angyalokhoz szólsz, mindig kiáltva: Alleluja!

10. ikosz

A csodáidat dicsérőknek és minden védelemhez menekülőnek védfala vagy, legáldottabb! Ments meg minket is, jótettekben. Szegényeket, a nyomortól, szerencsétlenségtől, betegségtől és a rendkívüli szükségtől, akik hozzád szeretettel így kiáltunk:

Üdvözlégy, aki az örökös szegénységből kiszabadítasz! * Üdvözlégy, aki romolhatatlan gazdagságot nyújtasz! * Üdvözlégy, igazságot éhezők elenyészhetetlen tápláléka! * Üdvözlégy, életet szomjúhozók kimeríthetetlen itala!

Üdvözlégy, aki a belső viszálytól és harctól megőrzöl! * Üdvözlégy, aki a bilincsekből és fogságból kiszabadítasz! * Üdvözlégy, bajban legdicsőbb védelmezőnk! * Üdvözlégy, szerencsétlenségben legerősebb védpajzsunk!

Üdvözlégy, aki a végveszélyből sok embert kiragadsz! * Üdvözlégy, aki számtalan embert sértetlenül megőrzöl! * Üdvözlégy, mert általad a bűnösök a félelmetes halált kikerülik! * Üdvözlégy, mert általad a megtérők örök életet nyernek!

Üdvözlégy, csodatevő Szent Miklós!

11. konták

Áldott Szent Miklós, gondolattal, szóval, cselekedettel másoknál tökéletesebben dicsőítetted a legszentebb Háromságot, mert sok kutatás után az igaz hit parancsait helyesen értelmezted, megtanítva minket, hogy a Szentháromságban egy Istennek hittel, reménnyel és szeretettel énekeljük: Alleluja!

11. ikosz

Az élet sötétségében levőknek adott, kiolthatatlan világosságot árasztó fénysugarat látunk benned, Istentől kiválasztott Szent Miklós atya. Mert a test nélküli angyali rendekkel a Szentháromság teremtetlen fényéről társalogsz, a hívők lelkét pedig fölvilágosítod, akik így énekelnek rólad:

Üdvözlégy, hármas Nap fényének hajnalpírja! * Üdvözlégy, soha le nem nyugvó Nap hajnalcsillaga! * Üdvözlégy, isteni lángtól meggyújtott gyertyaszál! * Üdvözlégy, mert a tévhit ördögi tüzet kioltottad!

Üdvözlégy, igaz hit fényes hirdetője! * Üdvözlégy, evangéliumi világosság jóságos visszfénye! * Üdvözlégy, eretnekségeket fölégető villám! * Üdvözlégy, botrányokozókat megfélemlítő mennydörgés!

Üdvözlégy, igaz értelem tanítója! * Üdvözlégy, titkos értelem megmagyarázója! * Üdvözlégy, mert általad a teremtmény imádása megsemmisült! * Üdvözlégy, mert általad a Szentháromságban a Teremtő imádását megtanultuk!

Üdvözlégy, csodatevő Szent Miklós!

12. konták

Dicsőséges Szent Miklós atya, tudva, hogy kegyelmeid az Istentől származnak, örvendezés között hosszasan ünnepeljük emlékedet, és teljes lélekkel menekülünk csodálatos védelmed alá. Dicsőséges tetteidet, mint a tenger fövényét és a csillagok sokaságát, nem lévén képesek megszámolni, bámulatra ragadtatva kiáltunk az Istenhez: Alleluja!

12. ikosz

Áldott Szent Miklós atya, csodáidat énekelve magasztalunk téged, mert a Szentháromságban dicsőítendő Isten fölségesen megdicsőült benned. Ha számos lelkesen alkotott zsoltárt és éneket hoznánk is neked, szent csodatevő, akkor sem tennénk semmit, ami csodáid ajándékaihoz méltó volna, azért bámulatra ragadtatva kiáltunk hozzád:

Üdvözlégy, a királyok Királyának és urak Urának szolgája! * Üdvözlégy, az ő mennyei szolgáinak lakótársa! * Üdvözlégy, igazhitű királyok segítsége! * Üdvözlégy, keresztény nemzedék fölmagasztalása!

Üdvözlégy, mert a győzelem névtársad! * Üdvözlégy, hírneves megkoszorúzott fő! * Üdvözlégy, minden erény tükre! * Üdvözlégy, minden hozzád menekülő erős oltalma!

Üdvözlégy, az Isten és az Istenszülő után egyedüli reményünk! * Üdvözlégy, testünk egészsége, és lelkünk üdvössége! * Üdvözlégy, mert általad az örök halálból kiszabadulunk! * Üdvözlégy, mert általad az örök életre méltóknak találtatunk!

Üdvözlégy, csodatevő Szent Miklós!

13. konták

Ó, mindenek felett szent és csodálatra méltó Miklós atyánk, minden szomorú ember vigasztalója, fogadd el mostani fohászainkat, és, hogy a pokoltól megmenekedjünk, Isten előtt kedves imáiddal kérleld meg az Urat, hogy veled együtt énekelhessük: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.

Napi evangélium

Hitvalló Maximosz szé., Neofitosz vt.
Kattintson ide az elolvasásához!

Eseménynaptár