Szent Péter és Pál görögkatolikus templom

Bubrik Miklós parókus

Árkosy Viktor diakónus

Bűnbánati sztichirák az octoékhoszból

1.hang

Minthogy nagy az én bűneimnek sokasága, Üdvözítőm, / és vétkeimben gonoszul vagyok elmerülve, / adj segédkezet nékem, mint hajdan Péternek, / és ments meg engem Istenem * és könyörülj rajtam!

Mennyiben gonosz gondolatok és tettekben ítéltettem el Üdvözítőm, / a megtérés eszméjét ajándékozd nékem Istenem, / hogy kiáltsam néked: / Üdvözíts engem kegyes jótevőm, * és könyörülj rajtam.

A mennyei rendeknek öröme, / és a földön az embereknek hathatós pártfogója, / tisztaságos Szűz, / üdvözíts minket, kik hozzád menekülünk, / mert bizalmunkat Isten után * tebeléd helyezzük.

Egy más világ vár rád, én lelkem, / és a Bíró fogja fölfedezni titkaidat és hiábavalóságaidat. / Ne ragaszkodjál tehát az ittvalókhoz, / hanem siess, és így kiálts a Bíróhoz: * Tisztíts meg és üdvözíts engem!

Ne vess meg engem, Üdvözítőm, / bárha restségbe vagyok is elmerülve, / sőt emeld föl elmémet a bűnbánatra, s tégy engem is szőlőd munkásává, / s add nekem a tizenegyedik órától munkálkodónak jutalmát * és a te nagy kegyelmedet!

2. hang

Ki a / jószívűség forrását bírod, / és a kegyelmek özönét / és patakjait árasztod, / ó, jóságos Atya / és Fiú, / az Atya Igéje / és Szentlélek, a nem teremtett Lény, / fogadd el kérésünket és imádságunkat, / s minden / vétkezőnek adj bűnbocsánatot, * mint irgalmas és emberszerető Isten!

Isteni / lényednél fogva / irgalmas, kegyelmes / és könyörülő vagy, / azért / kérünk téged, Krisztus, mi Üdvözítőnk, / és leborulva kiáltjuk néked énekelvén: / Add / szolgáid minden bűneinek, melyekben vétettünk ellened, / feloldozását és bocsánatát, * mint irgalmas és emberszerető Isten!

Ki / üdvözíteni akartad mindazokat, / kikért megtestesülvén emberré lettél, / üdvözíts minket, / kik a te parancsaidat követjük, / mert / nem a megigazultak kedvéért / jelentél meg közöttünk, / hanem hogy minket, kik sok bűnnel vagyunk megterhelve, / feloldozz isteni keresztséged malasztjával, * mint irgalmas és emberszerető Isten.

Ellened vétettem, Üdvözítő Krisztus, / mint a tékozló fiú, / fogadj be engem, Atyám, az én megtérésemben, * és könyörülj rajtam, Isten!

A vámszedő szavával kiáltok hozzád, / Krisztus, Üdvözítőm: / Tisztíts meg engem is, hozzá hasonlólag, * és könyörülj rajtam, Isten!

Gonosz és helytelen cselekedeteimre gondolva / követem a vámszedőt s a bűnös nőt / és a tékozló fiút, / s a te könyörületességedhez menekülök. / Azért le is borulok előtted, Irgalmas, / még mielőtt elkárhoztatnál, * bocsáss meg Istenem, és irgalmazz nekem!

Tekints az én törvényszegéseimre, / Urunk, ki a Szűztől születtél, / s tisztítsd meg az én szívemet, / Szentlelkednek eme templomát, / s ne taszíts el színed elől te, * kinek irgalma véghetetlen nagy!

3. hang

Sokat vétettem ellened, / és megkeserítettelek téged, / Irgalmas és jóságos Uralkodóm! / De megtérő, elveszett fiadat fogadd vissza, * és tedd szolgáid egyikévé, mennyei Atyám!

Életem restsége által mértékem betelt, / és töredelem nélkül annak végéhez közeledem, / nem gondolva a rám várakozó ítéletre / és elkárhozásomra. / De te, Üdvözítőm téríts meg, * és ragadj ki engem a kárhozatból!

A gyehenna tüzétől, / a fogak csikorgatásától, / s minden pokolbeli kínoktól mentsd meg Uram / az én szegény lelkemet, / hogy hittel énekeljelek téged, * mint kegyelmes és emberszerető Istent.

Minden teremtmény fölött uralkodó / tisztaságos Szűz, / meleg pártfogásoddal és anyai imáddal / ments meg engem, / ki elmém szenvedélyei által gonoszul gyötörtetem, * és vezérelj a te Fiadhoz és Istenedhez.

Üdvözíts engem én Uram Istenem, / mert te vagy mindnyájunk üdvössége. / A szenvedélyek vihara háborít, / és a vétkek súlya merít alá engem, / nyújts tehát segédkezet nékem, / és a kiengesztelés révpartjához vezérelj, * mint egyedül irgalmas és emberszerető.

Nagy a te kereszted ereje Uram, / mert az egy helyen ásatott le a földbe, / mégis hatása kiterjedt az egész világra, / s a halászokból apostolokat, / a pogányokból pedig vértanúkat szerzett, * hogy imádkozzanak a mi lelkünkért.

Szórakozott elmémet szedd össze Uram, / s tisztítsd meg az én elhidegült szívemet, / bűnbánatot adván nekem is, mint Péternek, / felfohászkodást, mint a vámszedőnek, / s mint a romlott nőnek, könnyeket, / hogy fennszóval kiálthassak föl hozzád: / Istenem, üdvözíts engem, * mint egyedül könyörületes és emberszerető!

Míg éneket hangoztattam neked, / de sokszor is voltam bűnökkel telve! / Bár ajkaim az éneket zengették, / lelkem helytelen dolgokról gondolkozott. / De tedd mindkettejét megigazulttá, Krisztus Istenem / a töredelem által, * és üdvözíts engem!

Istenszülő Szűz, / pártfogója minden hozzád könyörgőnek, / te általad van bizodalmunk, / és általad dicsekvésünk, / és benned van minden reményünk, / imádd Szülöttedet * a te méltatlan szolgáidért!

 4.hang

Vétkeztem ellened, Emberszerető, / nem természetes módon, mint gyarló ember, / hogy bocsánatot nyerhetnék, / hanem embert, természetet és a megbocsátást felülhaladó mértékben. / De te Üdvözítőm, / ki a természet törvénye felett, / és az emberi észre nézve felfoghatatlan módon emberré lettél / és véghetetlenül irgalmas vagy, * könyörülj rajtam!

A bűnbánatot nem az igazak, hanem a bűnösök részére alapítottad Krisztus. / Példaképpen vevén tehát a latort és a tékozló fiút, / Manasszeszt és a bűnös nőt, / az üldözőt, a vámost és a megtagadót, / nem csüggedek el, ismervén a te jóságodat / és szeretetedet, Üdvözítőm, / hanem javulást fogadok és siránkozom, * erősen remélvén, hogy befogadsz engem.

Isten, mindenek királya, adj nékem, / ki a testi szenvedélyekben merültem el, / és téged elhagytalak, / töredelmes szívet, a bűntől való tartózkodást / és tökéletes megjavulást. / Kétségbeesett tékozló fiadat / mindenható Jézus, / nagy irgalmasságod szerint üdvözítsd, * mint lelkeink szabadítója.

Ki felülhaladod az angyali rendeket, ó, Szeplőtelen, / az angyalokkal egyetemben imádd / az angyalok és minden teremtmények Királyát, / hogy ajándékozzon nekünk bűnbocsánatot, / mentsen meg minket a rossz indulatoktól, / és méltasson bennünket arra, / hogy méltó magasztalói lehessünk az ő dicsőségének / és részesei elevenítő titkainak.

Szerettem volna könnyeimmel lemosni, Uram, / bűneim kéziratát, / és életem további folyamán / bűnbánat által keresni kedvedet, / de csábít az ellenség / és sanyargatja lelkemet; / Uram, míg végképpen el nem veszek, * szabadíts meg engem!

Ki az a szélvész által hányatottak között, / ki közeledvén a te révpartodhoz, Uram, / és nem menekült meg? / Avagy melyik beteg kér tőled orvoslást, és nem gyógyulna meg? / Mindenek teremtője és a betegek orvoslója: / Uram, míg végképpen el nem veszek, * üdvözíts engem.

Moss meg engem könnyeimmel, Üdvözítőm, / mert sok bűnnel vagyok fertőzve; / azért le is borulok elődbe: / Istenem, vétkeztem, * irgalmazz nekem!

Szellemi nyájadnak juha vagyok, / s hozzád menekülök, jó pásztorom, / keress föl engem, eltévedtet, Istenem, * és irgalmazz nekem!

5. hang

Üdvözlégy, életadó Kereszt. Sírok, / és keserűen bánkódom, / midőn a végső ítéletre gondolok, / mint megátalkodott bűnösnek / nem levén semmi feleletem vagy mentségem vétkeim felett. / Azért esedezem, / amíg nem üt éltem végső órája, / még a halál megjelenése / és az utolsó ítélet kimondása előtt, / minekelőtte kárhozatra ítéltetném, / – hol a kiolthatatlan tűz, / a külső sötétség, / hol a fogak csikorgatása / és telhetetlen féreg emészti a bűnösöket – / ajándékozd bűneim bocsánatát, Krisztus, * és gazdag kegyelmedet.

Törvényeidet / és irataidat lenéztem, / és parancsaidat megvetettem, / ó, én megátalkodott! / Én Istenem és Teremtőm, / miképp kerülöm ki a jövendő kínokat? / Azért még életem vége előtt, Üdvözítőm, / ajándékozz nekem bűnbocsánatot, / és mint jóságos Isten, / könnyeket és igaz töredelmességet adj nékem, / messze űzve tőlem az ördögök seregét, / melyek a pokol örvényébe dönteni törekszenek, / s el ne vond tőlem * a te mindenható kezedet, ó, mennyei Atyám!

Jaj nekem, / mennyire elsötétült elmém, / milyen messze távoztam tőled, / én szerencsétlen, / és a bűn s a testi gyönyör szolgája lettem, / teljesen átadván magamat / a bennem élő szenvedélyeknek. / Most pedig az életből való elköltözésemet várom / és a bekövetkezendő gyötrelmet. / Jóságos Uram, / adj nekem bűnbánó könnyeket, / adj feloldozást számtalan sok bűnömtől, / hittel esedezem hozzád, * ki a világnak gazdag kegyelmet ajándékozol.

Valóban a kerubok királyi széke vagy, / ki méltóságban felülmúlod az angyalokat, / mert a te méhedben helyezkedett el, ó, Tisztaságos, / az Isten Igéje, / és a mi képünket megújítani akarván, / tőled született a Megtestesült, / a keresztet és a kínszenvedést miértünk fogadta el, / s mint Isten feltámadást ajándékozott nekünk. / Azért megromlott természetünknek / általad történt megújításáért / a Teremtőnek hálásan köszönetet mondva esedezünk: / Hogy a te imádságaid által * bűnbocsánatot és gazdag kegyelmet nyerjünk.

Uram, vétkezni meg nem szűnök, / emberszeretetedre pedig magamat méltóvá tenni nem tudom, / bocsásd meg képtelenségemet, egyetlen Jóságos, * és könyörülj rajtam!

Uram, a te haragodtól is félek, / és gonoszt cselekedni még sem szűnök meg. / Vajon ki nem fél az ítélőszék előtt a bírótól, / vagy ki haragítja magára az orvost / gyógyulást remélvén tőle, / mint azt én cselekszem? / Hosszantűrő Uram, * tekintsd gyarlóságomat, és könyörülj rajtam!

Tekints vétkeim sokaságára Uram, / ki a Szűztől születtél, / s tisztíts meg összes bűneimtől, / és mint Emberszerető / add nekem a megtérés eszméjét, kérlek, * és irgalmazz nekem!

Jaj nekem, mihez lettem hasonlóvá én? / A terméketlen fügefához. És félek a kivágatásra ítélő átoktól. / De te mennyei munkás, Krisztus Isten, / tedd az én terméketlen lelkemet gyümölcshozóvá, / s mint a tékozló fiút * fogadj vissza, és irgalmazz nekem!

6. hang

Bűnbánati könnyeket / adj nekem, Üdvözítőm, / és töredelmes szívet, / hogy lemossam lelkem szennyét, / mert bűnös cselekedeteimmel / gonoszul megfertőztettem, / de esedeznek érettem / a téged szülő Szűz, / az angyali rendek * és a te emberszereteted.

Jöjj én lelkem, és tégy bánatot / sokféle vétkeidért, / melyeket az életben elkövettél, / és a magasságbeli erők sokaságát kérjed / fohászkodva és könnyekkel, / hogy adassék neked idő / bűneid megbánására, / nehogy mint a terméketlen fügefa, / gehenna tüzére vettessél * örök szenvedésre!

Parancsolataid közül / e földön egyet sem teljesítettem, Uram! / Miképp jelenek meg előtted, / midőn királyi székedben fogsz ülni, / és miként viselem el az ítéletet / mindazokért, én Krisztusom, / melyet tudva vagy tudtomon kívül ellened elkövettem? / Azért hozzád kiáltok: / szolgáidnak imádságai által üdvözíts engem, * ki eltévelyedtem.

A te rettenetes eljöveteledkor, Krisztus, / ó, ne halljuk tőled: / „Nem ismerlek titeket!”, / mert mi bizodalmunkat beléd helyeztük, / habár parancsaidat hanyagságból meg nem tartottuk, / de kérünk téged, * szánd meg a mi lelkünket!

Bűnbánatom nincs, / könnyek sem fakadnak szemeimből, / azért kérlek téged, Krisztus Istenem, / még a végezet előtt téríts meg engem, / és töredelmességet adj nékem, * hogy megszabaduljak az örök szenvedéstől.

A te vértanúid, Uram, / nem tagadtak meg téged, / sem el nem hagyták a te parancsolataidat, / kiknek imádságai által * könyörülj rajtunk!

Az erényektől meztelenül talált engem az ellenség, / s megsebzett a bűnök nyilával, / de te, mint a lélek és test orvosa / gyógyítsd meg az én lelkem sebeit, * és irgalmazz nekem!

Szívemnek fekélyeit, / melyek bűneim sokasága folytán egészen elleptek, / gyógyítsd meg Üdvözítőm, / mint testi-lelki orvosom; / ki bűnbocsánatot adsz a kérelmezőknek, / add nekem mindenkor a bűnbánat könnyeit, Uram, / ajándékozz meg vétkeim föloldásával, * és irgalmazz nekem!

7. hang

Emeld fel szemedet, ó, én lelkem, / és tekints az Isten gondviselésére és irgalmára, / mint hajlítá meg az egeket, / és a földre szállott, hogy fölemeljen téged / a te rosszindulataid megátalkodottságából, / és az élő hit sziklájára állítson. / Ó, bámulandó és rettenetes csoda! * Dicsőség a te kínszenvedésednek, Emberszerető!

Lásd a te gonosz cselekedeteidet, ó, én lelkem, / és csodálkozzál afelett, miként visel téged a föld, / és nem nyílik meg előtted? / Miként nem emésztenek fel téged a vadállatok, / és miként nem szűnik meg világítani néked a Nap? / Kelj föl tehát, tégy bűnbánatot / és kiálts föl az Úrhoz: / Vétettem, egyedül néked vétettem, * Uram, könyörülj rajtam!

Benned helyezvén bizalmunkat, / mindenható Uram, téged kérünk, / ments meg minket minden bajtól, / rossz indulatoktól és a gonosz incselkedéseitől, / hogy életünket békében tölthessük el, / és tisztaságban élve / tebenned, Uralkodó, * az ítélet napján kegyelmes bírót találjunk.

Mint a tékozló fiú jöttem hozzád kegyelmes, / és leborulván előtted, kérlek, / fogadj be engem, Istenem, / mint szolgáid egyikét, * és könyörülj rajtam, ó, Emberszerető!

Mint aki a gonosztevők közé jutott, / és megsebesült, / úgy estem el én is a sok bűn terhe alatt, / és lelkem meg van sebesülve. / Hová meneküljek én, bűnös ember? / Csak egyedül hozzád, lelkünk kegyes Orvosa. * Áraszd reám Isten a te nagy kegyelmedet!

A terméketlen fügefához hasonlóan / ki ne vágass engem, ki bűnös vagyok, Üdvözítőm, / de ajándékozz nekem számos évet bűnbánatra / a töredelem könnyeivel öntözni lelkemet, * hogy termést hozzak neked béketűrésben.

8. hang

Uram, ki e világra jöttél, a bűnösöket hívni, / és a latort, a vámost, / a bűnös asszonyt és a tékozló fiút kegyelmedbe fogadtad, / engemet is, ki mindezeknél súlyosabban vétkeztem, / és mindeddig igazán meg nem tértem, / emberszeretőleg hívj magadhoz, * ó, én Krisztusom!

Uram, ki a vámszedőkből az Egyháznak pásztorokat állítottál, / és az üldözőkből pártfogókat szereztél, / engem is az ő pártfogásuk által / Egyházad aklába vezess, / nehogy mint javíthatatlan, * az ördög prédájává legyek!

Siránkozzál megátalkodott lélek, a végsők előtt, / és ragaszkodjál az Istenhez, / szívből keseregve kiáltván hozzá, ó, megfertőztetett: / Ellened vétettem én Krisztusom, / ne utálj meg kérlek, / hanem jobb útra téríts engem, mint kegyelmes, * és add meg bűneim bocsánatát!

Téged, mint Királyt és Uralkodót / az angyalok szüntelen énekelnek, / én pedig leborulván előtted, / mint a bűnbánó vámos kiáltom: * Istenem, tisztíts meg, és üdvözíts engem.

Halhatatlan lévén, én lelkem, / e földi élet hullámaiban ne merülj el, / de fohászkodva tekints fel a te Jótevődhöz mondván: * Istenem, tisztíts meg, és üdvözíts engem!

Urunknak vértanúi, / kik minden helyet megszenteltek, / és minden betegséget meggyógyíttok, / most is kérünk titeket, / imádkozzatok érettünk, / hogy lelkeink az ellenség cselvetésétől megmentessenek!

Mikor elkövetett gonoszságaim sokaságára gondolok, / és ama borzalmas vizsgálat jut eszembe, / rémülettől elfogva menekülök hozzád, / mint emberszerető Istenhez. / Hozzád folyamodom azért, egyetlen Bűnnélkül­való: / Ne vess meg engem, / ajándékozz bűnbánatot az én megalázott lelkemnek még a vég előtt, * és irgalmazz nekem!

Könnyeket adj nekem, Istenem, / mint egykoron a vétkes asszonynak, / s engedd, hogy azokkal lábaidat mosogassam, / melyek a csalárdság útjából megmentettek, / és illatszer gyanánt tiszta élettel áldozzam neked, / melyet bűnbánat által helyreállítottam. / Hagy halljam meg én is kívánatos hangodat: * A te hited megszabadított, távozz békével!

Bűnbánati sztichirák a triódionból

Minden bűnt elkövettem, * tékozló életemmel mindenkit fölülmúltam, * s ha bűnbánatot szeretnék is tartani, * könnyeim nem erednek el: * most is hanyagul élek, * s büntetést érdemlek. * De te igazíts helyre engem, egyetlen Jóság, *’ és könyörülj rajtam, Istenem!

Könnyek záporát add nekem, Krisztus, * a böjtnek örvendetes napján, * hogy megsirassam és lemossam az élvezetek szennyét, * s megtisztultan jelenhessek meg előtted, Uram, * amikor majd bíróként eljössz az égből, * hogy megítéld az embereket, *’ egyetlen, igazságos Bíró!

Kihez lettél hasonló, lusta lelkem, * hogy ilyen szerencsétlen maradtál, * és nem cselekszed a jót; * hanem szívesen maradsz meg a gonoszságban? * Térj meg, mert már a küszöbön az ítélet! * Tisztulj meg böjttel és imádsággal, * és így szólítsd meg az Uralkodót: * Vétkeztem ellened, de nézd el nekem, * és mint Irgalmas, *’ adj nekem bűnbocsánatot!

Jóságnak tengere, Krisztusom, * te, aki Isten vagy, és bűn nélkül, * szárítsd ki bűneim rút tengerét, * s adj az én szívembe töredelmet, * mely elapasztja a törvényszegés vizeit, * hogy magasztaljam és dicsőítsem * a te kifejezhetetlen irgalmadat, *’ lelkünk türelmes jóakarója!

Kitártad legtisztább karjaidat a kereszten, Krisztus, * és összegyűjtötted a föld határain lévőket, * azért hangoztatom neked: * Szétzilált elmémet tedd összeszedetté, * a szenvedélyek rabságából szabadíts ki, * egyesíts a te szenvedéseiddel, *’ s a böjtöléssel egészen tisztíts meg!

Az ifjakat hajdan a böjt megedzette, * s az Írás szerint a tűz lángjánál erősebbé tette. * Böjtölj ezért te is, szegény lelkem, * gyújtsd föl magadban az Úr szeretetét, * hogy ezáltal megmenekülhess a reád váró kárhozattól, *’ s elégethesd vele káros szenvedélyeidet!

Atyám vagyonát tékozlóan elszórván, * magányossá lettem, * és gonosz emberek vidékén laktam, * esztelenségemben olyan lettem, mint az értelmetlen jószág, * minden isteni kegyelemtől megfosztva. * Ezért irgalmas és könyörületes Atyámhoz megtérve kiáltok: * Vétkeztem, Istenem, *’ de bűnbánatomban fogadj el és könyörülj rajtam!

Mint a tékozló fiú eltávoztam kegyelmedtől, Uram, * és jóságod bőségét eltékozoltam. * Végül, Irgalmas, hozzád menekülök, * és így kiáltok: *’ Istenem, Vétkeztem, de könyörülj rajtam!

Tékozlóként a gonoszság vidékére költöztem, * s mindenemet gonoszul elszórtam, * melyet te adtál nekem, irgalmas Atyám, * s most a jótettek hiányától sorvadok, * mivel az isteni kegyelemből kivetkőzve, * engedetlenségem szégyenébe öltözködtem. * Ezért így kiáltok hozzád: Vétkeztem! * Ismerem azonban jóságodat. * Könyörületes Krisztusom, * fogadj be engem szolgáid közé, *’ a téged szerető apostolok imái által!

Atyámnak merlek nevezni téged, * Teremtő Uram, * hiszen a te képedre teremtett lény vagyok, * ámbár az örökbefogadást tékozló élettel elvétettem, * s ajándékul adott kincsedet feledéssel szétszórtam. * Mégse tagadj ki magadtól engem, * hiszen te jónak láttad azt, * hogy egyszülött Fiad értünk testben elszenvedje a kereszthalált; * azért javíts meg engem, *’ és tekints sajátodnak, Emberszerető!

Az egész mindenség keresztfán függő Élete, * Krisztus Istenem, * tedd élővé vétkeimtől haldokló lelkemet, * és ne hagyd teljesen elpusztulni bárányodat, * mert te vagy a jó Pásztor! * Eltértem ugyan a te parancsaidtól, * s a bűnt kedvelve eltékozoltam a bűntelenség gazdagságát, * melyet tőled kaptam ajándékul. * Megromlottam, és tékozló viselkedésemmel utálatos lettem, * de te megtérésemet segítve * újíts meg engem, *’ egyetlen végtelen irgalmú!

A fennhéjázó farizeus kérkedésével utálatossá tette magát, * az alázatosan imádkozó vámos pedig hallgatásával megigazult. * Vedd hát tudomásul, lelkem, a kettő közötti különbséget, * válaszd és sajátítsd el az alázatot, * mert Krisztus megígérte, *’ hogy az alázatosaknak megkegyelmez, mint emberszerető.

Fölülmúltam a vámost bűneimmel, * de a bűnbánatban nem követtem, * a farizeusnak pedig még jótetteit sem értem utol, * s gőgjét mégis utánoztam. * De te, Krisztus Istenem, * ki végtelen alázatodban * a rossz lelkek kevélységét a kereszten megszüntetted, * messze távoztasd el tőlem * a vámos korábbi gaztetteit * és az utóbbinak őrültségét, * és erősítsd meg lelkemben * mindkettőjük jó tulajdonságát, *’ és üdvözíts engem!

Tanuld meg, lelkem, az Úrtól, * aki a kereszthalálig megalázta magát, * a fennköltség utáni alázatot * és az alázatból való felmagasztalást. * Ne kérkedj az erényekkel, * és ne tartsd magadat igaznak, * s meg ne ítéld embertársadat, * amint azt a kérkedő farizeus tette, * hanem csak bűneidre gondolj levert érzülettel, * és a vámoshoz hasonlóan ezt kiáltsd: * Isten, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz, *’ és üdvözíts engem!

Lelkem méltóságát szenvedélyek rabságára adva, * állatokhoz lettem hasonló. * Föl sem bírok nézni rád, fönséges Isten; * teljesen összegörnyedve * a vámos imáját kiáltom feléd, Krisztus: *’ légy irgalmas hozzám és üdvözíts engem!

A fa által hajdan halálra jutottunk * s most a keresztfa révén újra életet találtunk. * Hagyjuk azért, hívek, szenvedélyes indulatainkat meghalni * és a világ jótevőjéhez könyörögve esengjünk, * hogy elérjük az üdvös föltámadást, * s Istennek tetsző cselekedetekkel ékeskedjünk, * tündököljünk erényekkel, *’ s dicsőítsük lelkünk Üdvözítőjét!

Szenvedélyeim a te helyes utadról elűztek, * szerencsétlenül szakadékba kerültem, * egy levita a pappal együtt figyelembe sem vett, * ám te, Krisztusom, megkönyörültél rajtam, * és a kereszttel széttépted a bűn adóslevelét, * engem pedig bevittél az Atya házába. * Azért most így kiáltok: *’ Felfoghatatlan Uram, dicsőség néked!

Paradicsomi boldogságunkat és az első gyönyörünket elveszítve * parancsod megszegése folytán * szörnyen nyomorult életre süllyedtünk, * mert az erényesség ránk illő dicsőségéből kivetkőzve * vétkeink rabló támadásának prédájává lettünk, * és félholtan fekszünk, * mert megszegtük üdvös tanításodat. * De most Uralkodónk, hozzád folyamodunk: * szenvedélyek nélkül Máriától jelentél meg, * de a mi szenvedéseinket magadra vetted. * Kösd be bűneink okozta sérüléseinket, * s áraszd reánk kimeríthetetlen irgalmadat, *’ a te gyógyító gondviselésedet, mint Emberszerető!

Akárcsak a vak, szívemből kiáltom feléd * adj világosságot lelki szememnek, Isten Fia! * A hívő kánaáni asszonnyal ezt mondom: * Légy irgalmas hozzám és könyörülj rajtam, * lelkemet gonoszul gyötrik a bűnös élvezetek! * Szabadítsd meg azt a szenvedélyek homályától, * s add, hogy életem hátralevő részében tisztán éljek, *’ s a te nagy jóságodat dicsőítsem!

Mint aki a rablók keze közé jutott * és megsebesült, * úgy estem el én is bűneim terhe alatt, * és megsebesült a lelkem. * Kihez folyamodhatnék én, bűnös ember, * hogy gyógyulásra találjak? * Csak egyedül hozzád, lelkünk kegyes orvosa: *’ Áraszd reám, Isten a te nagy kegyelmedet!

A városból, Jeruzsálemből lementem, * de letértem a népek számára ott megírt parancsaidtól. * Jerikó felé tartottam, * megpróbáltam inkább követni azokat, * akiket hajdan gonoszságuk miatt * népednek kiirtásra átadtál, * s így én is a lelket emésztő szenvedélyeknek, * mint rablóknak prédájaként elestem. * Meg is sebeztek, és csaknem meghaltam. * De te, Uram, ki az emberek bűneiért * önként vállaltad testednek szögekkel és lándzsával való megsebzését, * s kereszteddel Jeruzsálemben mindenkinek üdvösséget szereztél, *’ gyógyíts meg és üdvözíts engem!

Rossz gondolataim rabjává válván * nyomorult elmémet kifosztották, * és most kegyetlenül megverve * lelkem tele van sebhelyekkel, * és az erények ruhája nélkül fekszem az élet útján. * Egy átmenő pap látott ugyan vérbefagyva, * de gyógyíthatatlannak tartva nem állt meg mellettem. * Egy levita is elment, * mert nem bírta elviselni lélekölő gyötrelmem látványát. * Te viszont, Krisztus, én Istenem, * ki nem Szamariából jöttél, * hanem Máriától kegyeskedtél megtestesülni, * a te emberszereteted folytán * adj nekem gyógyulást, *’ s áraszd reám a te nagy irgalmadat!

Isteni parancsaidtól eltávoztam * és mint aki Jeruzsálemet elhagyta, * a szenvedélyek Jerikója felé haladtam, * de az élet gondjainak dicsőségétől kifosztatva * bűnös gondolatok prédájává lettem, * az istengyermekség kegyelméből kivetkőztettem, * és most félholtan vérbefagyva fekszem. * Az arra jött pap elesettségemet látva szóra sem méltatott, * s a levita is irtózva ment tovább mellettem. * De te, Szűztől kimondhatatlan módon megtestesült Urunk, * üdvözítő oldaladból önként kiárasztott vér és víz által, * mintha olajjal csillapítanád kínjaimat, * sebeimet gyógyírral ellátva kötözd be, * és a mennyei karokhoz számíts engem, *’ mint irgalmas, Krisztus Istenem!

Bűnbeesésemmel önkényesen levetettem az erények ékességét, * de te azt újra föladtad reám, * hozzám való leereszkedésed által, * Istennek Igéje. * Nem vetettél meg, mikor rút szenvedélyek sebeztek, * s midőn útonállók megtámadtak, * de mindenható erőddel segítségemre siettél, *’ s védelmedre méltattál, ó Nagyirgalmú.

Az élet sok-sok bukása * és bűnös élvezetei miatt gyöngélkedem, én nyomorult, * és mindig a tunyaság ágyában fekszem, Uram. * De így kiáltok hozzád: * Végtelenül irgalmas, * jöjj el és tekints reám! * Nyújts nekem bátorítást és kegyelmet; * ne hagyj el engem, Üdvözítőm, * hogy soha halálba ne szenderedjem, * és vesztemen az ellenség ne örvendjen, *’ mert az mindig alvilági mélységbe akar vonszolni!

A könyörtelen gazdag esztelenségét követve * magam is jókat mulatok, * bűnös gyönyörökbe és szenvedélyekbe merülve, * bár mindig látom a bűnbánat küszöbén fekvő elmémet, * mint a kivetett Lázárt, ó Uram! * De bármennyire éhező és beteg ez, * s még ha szenvedélyek is tépik, * én teljesen érzéketlen vagyok vele szemben, Uram. * Azért a gehenna tüzét érdemlem. *’ Ments meg tőle, egyetlen, nagyirgalmú Uralkodó!

A gonosz * mindenféle támadása * elgyöngítette szenvedélyekkel tele lelkemet, * és ledöntötte a tunyaság sírjába. * A közömbösség sírkő gyanánt borul rá. ** Üdvözítőm, * ki elevenítő kereszted fájával * az alvilágban levőket életre támasztottad, * ébressz fel, és kelts engem is életre, *’ hogy Istenségedet félelemmel dicsőítsem!

A gonosz * tanácsaira hallgatván * mindenkor a káros élvezetekben gyönyörködtem, * lelketlenül örömömet leltem benne. * Elmémet elvetettem, mint egy második koldus Lázárt * mert nem juttattam neki a szent ételekből. ** Istenige, * az eljövendő örök tűztől ments meg engem,* irgalmasan, mint Emberszerető, *’ hogy dicsőítselek téged!

Az önuralom Isten-szőtte bíborát * és az enyészhetetlenségnek bársonyát levetetted, lelkem, * ezzel saját méltóságodat meggyaláztad. * A gazdagságot és gyönyört bűnre használtad, * s testvéred ellen felkeltél,* és megvetetted, mint gazdag a szegény Lázárt. * Azonban ha vele együtt elkárhozni nem akarsz, * légy szegénnyé lélekben, * és az érted szegénnyé lett Úrnak hangoztasd: * Ki kereszthalálod előtt magadra vetted a gúnynak bíborát, * s érettem meztelenül keresztre lettél feszítve, * a te országod köntösével, Krisztus, * szabadíts meg engem, *’ az örök szégyentől!

Gazdaggá váltam szenvedélyeim által * a képmutatás csalárd köntösébe burkolóztam, * mértéktelenség bűneiben találva örömömet, * és kifejezhetetlen szívtelenséget tanúsítva * a bűnbánat küszöbén fekvő elmémre nem hallgatok, * mely kiéhezett minden jóság híján, * és a jóra való restség miatti betegségben szenved. * De te, Uram, tégy engem, mint Lázárt, a bűnökben szegénnyé, * nehogy egykor majd ujja hegyéről kelljen vízcseppet kérnem, * hogyha olthatatlan lángok gyötörnék a nyelvem. * Helyezz el inkább Ábrahám atyánk kebelén, *’ mint Emberszerető!

Lelkem lustálkodva szunnyadozik, Krisztus, * és nem ég az erényekből készült lámpám, * így a balga szüzekhez lettem hasonló, * mert a munkaidőben elkószáltam, Jegyesem! * De te, Uram, ne zárd el előlem irgalmadat, * hanem űzd el tőlem a sötét álmot, * ébressz föl, és vezess az okos szüzekkel menyegzős házadba, * ahol az ünneplők hangja tisztán cseng, * és szüntelenül hangoztatják: *’ Urunk, dicsőség néked!

Téged, a Szűz fiát, * a bűnös asszony Istennek ismervén el * zokogva ezt mondta, * mert könnyekre méltó dolgokat művelt: * Oldozz fel bűneimtől, * mint feloldom hajfonataimat, * szeresd a szeretőt, aki gyűlöletet érdemel, * és a vámosokkal együtt hirdet majd téged, *’ emberszerető Jótevőm!

A drága kenetet a bűnös asszony * a könnyeivel keverte, * és miután lábadat megcsókolta, * szeplőtelen lábaidra öntötte. * Neki azonnal megtisztulást adtál, * ki érettünk szenvedtél. * Ajándékozz nekünk is bocsánatot, *’ és üdvözíts minket!

A bűnös asszony igyekezett kenetet venni, * méghozzá drága illatszert, * hogy megkenje vele Jótevőjét. * És a kenet készítőjéhez így szólt: * Adj nekem kenetet, hogy vele kenjem meg azt, *’ aki letörölt rólam mindenbűnt!

A bűnbe süllyedt nő rád talált, üdvösség révpartja, * és a könnyeivel vegyített kenettel megkenve téged, erre kért meg: * Nézz reám, mert hatalmadban van a bűnbocsánat! * Tekints reám, mert a bűnösök megtérését várod! * Ments meg engem, Uram, bűneim viharától, *’ a te nagy irgalmad által!

Ma Krisztus eljött a farizeus házába, * és a bűnös nő odaborult lába elé, így kiáltva: * Tekints reám, mert a bűnben elmerültem! * és kétségbeestem tetteimért! * Ne utáljon meg engem a te jóságod! * Adj bűnbocsánatot, Uram, nekem, *’ és üdvözíts engem!

Kibontotta haját előtted, Urunk, a bűnös nő, * Júdás is kinyújtotta kezét a törvényszegők felé. * Az egyik azért, hogy elnyerje a feloldozást, * a másik pedig, hogy pénzhez jusson. * Azért így kiáltunk hozzád: * Szabadítónk, akit ő érettünk elárult, *’ Urunk, dicsőség néked!

Rossz illatot árasztó bűnös nő jött hozzád, * könnyeivel öntözve lábadat, Üdvözítő, * s így előre jelezte kínszenvedésedet. * Hogyan nézzek szemedbe, Uralkodó, * ki eljöttél, hogy megmentsd a mélyből a paráznát? * Támassz fel engem is a halálból, * ki Lázárt feltámasztottad negyednapra a sírból! * Fogadj be engem, nyomorultat, *’ és üdvözíts engem, Uram!

Az életmódja miatt kétségbeesett * és erkölcseire nézve rosszhírű nő * kenettel járult hozzád, ezt mondván: * Ne taszíts el engem, a paráznát, * ki a Szűztől születtél, * Ne vesd meg könnyeimet, az angyalok öröme, * de fogadj be engem, a bűnbánót, * kit nem vetettél el vétkeim közben, Uram, *’ a te nagy irgalmad folytán!

Uram, a sok bűnbe merült nő * istenségedet megérezve * vállalta a kenethozást, * s előre elhozta a balzsamot eltemetésedre. * „Ó, jaj nekem – sírva kiáltá –, * éjszakaként borul rám bűneim sokasága * és a vétkekhez való ragaszkodás holdtalan homálya! * Fogadd el könnyeim patakját, * ki a felhők vizét a tengerbe zúdítod. * Hajolj le szívem sóhajtásaihoz, * ki az egeket meghajlítod kimondhatatlan alázattal! * Csókkal borítom el legszentebb lábaidat, * és megtörlöm a hajfürtökkel, * amelyekkel Éva az Édenkertben * a te közeledésed hangjára félelmében elrejtőzött. * Ki tudná föltárni bűneim sokaságát * és a te ítéleteid mélységét? * Üdvözítőm, lelkem megmentője, * ne vesd meg a te szolgálódat, *’ hiszen irgalmad végtelen!”

Térítsd meg az én szerencsétlen lelkemet, Uram, * mert egész életemet bűnökben herdáltam el. * Fogadj el engem is úgy, * mint egykor a bűnös asszonyt, *’ és üdvözíts engem!

Uram, ne felindulásodban feddj meg, * és haragodban se büntess meg engem!

Ennek az életnek tengerén hajózva * sokféle gonoszságom örvényét látom, * s nem gondolok arra, ki kormányoz. * Azért Péter szavával kiáltom: * Ments meg engem, Krisztus Isten, *’ s üdvözíts, mint emberszerető!

Fontold meg lelkem, * hogy állunk majd az ítélő bíró elé! * Abban a rettentő órában * föl lesz állítva a félelmetes ítélőszék, * és mindenkinek kiderülnek tettei, * a Bíró pedig már kérlelhetetlen lesz. * Ott már készen van számodra a tűz, * mely a háborgó tenger hullámaihoz hasonlóan * elborítja majd a mindenséget. * És te lelkem mindezekkel együtt * vedd csak fontolóra végedet, *’ és inkább még azelőtt siránkozz!

Midőn a bíró székébe ül * s angyalok fognak előtte állani, * harsonaszóval és lobogó tűzzel; * mit teszel majd akkor, lelkem, ítéletre előállítva? * Hiszen akkor gonosz cselekedeteid felfedeztetnek, * titkos bűneid kinyilváníttatnak. * Azért még a vég előtt így kiálts a Bíróhoz: * Szívünket jól ismerő Krisztus Istenünk, *’ vétkeztem, irgalmazz nekem!

Lelkem, az itteni dolgok múlandók, * a túlvilágiak pedig örökkévalók. * Látom az ítélőszéket és trónján az ítélő Bírót, * és rettegek a kárhoztató ítélettől. *’ Térj meg hát, lelkem, mert az ítélet meg nem változtatható!

Törvényszegés folytán meghalt lelkemet * keltsd életre, Krisztus, * igazi böjt és bűnbánat által, * kérlek, tedd meg ezt irgalmasan! * S add meg, hogy mindig szent parancsaid * szép és helyes útján járhassak, * s így a téged szerető emberekkel együtt * elnyerhessem isteni dicsőségedet, * és dicsőítselek téged, Jézus, *’ minden jóságodért!

Szenvedélyek hullámain eszméletlenül hányódva * buzgó fohászkodással hozzád folyamodom, Tisztaságos: * Ne engedd, hogy nyomorultul elvesszek, * mert te a mélységes irgalmat szülted. * Rajtad kívül nincs más reménységem, * és te ne engedd, * hogy benned bízva * az ellenséges kárörömnek és gúnynak tárgya lehessek. * Neked van hozzá hatalmad, ha akarod, *’ mert a mindenség Istenének anyja vagy.

Miért henyélsz, lelkem? * S miért szolgálsz a bűnnek? * Ha gyengélkedsz, miért nem mész orvoshoz? * Íme, itt az alkalmas idő! * Itt van az igazi nap az üdvösségre! * Kelj fel, mosd meg arcodat a bűnbánat könnyeivel, * és jótetteid olajával égesd mécsesedet, * hogy irgalomra találj Krisztus Istennél, *’ és elnyerd a nagy kegyelmet!

Urunk, ki az igazságra fényt derítesz, * és a rejtett dolgokat is tudod; * a kérkedés rabjává lett s tettei alapján magát igaznak hirdető farizeust elítélted, * a töredelemmel könyörgő és önmagát kárhoztató vámost pedig megigazulttá tetted, * add meg nekünk, hogy ennek bűnbánatát kövessük, * s keresztrefeszíttetésed által méltass minket, *’ Emberszerető, a bűnbocsánatra!

Kegyes szemmel tekints, Uram, az én megalázkodásomra, * mert kis híján elenyészik életem, * s tetteimből nem ered számomra üdvösség! * Azért kérlek téged, Uram, * kegyes szemmel tekints alázatos szolgádra, *’ és üdvözíts engem!

Gondolj arra, lelkem, hogy a Bíró jelen van, * és vedd már észre ama félelmetes napnak óráját, * mert az ítélet irgalom nélküli mindazok számára, * akik az irgalom cselekedetét nem gyakorolták! * Azért szánj meg engem, Üdvözítő, *’ mint egyetlen Emberszerető!

A rablók áldozatához lettem hasonló, * ó, mindenség Uralkodója. * Bűneimnek lettem prédája, * és megsebesültem, kíméletlenül. * De te ne hagyj engem gyógyítatlanul, * mert te nem is Szamariából érkezel, * de a szeplőtelen Szűztől jelentél meg, * Jézus, üdvösséget adó név, *’ könyörülj rajtam! (

Krisztus Isten, aki latrokkal együtt kereszten függtél, * és sebeddel gyógyítottad az emberi természetet, * ne vess meg engem azért, * mert szellemi útonállók és test nélküli rablók kezébe estem, * kik az erényekből kifosztottak * és súlyosan megsebesítettek * Mert a neked szenteltek közül senki meg nem gyógyíthatott, * és már-már félholt vagyok, * életem hátralevő része nagyon rövid. * Egyetlen reményem te maradsz, * ki a halottaknak életet adsz. * Kötözd be sebeimet, * áraszd ki rám jóságodat, *’ egyetlen Emberszerető!

Bűnökben fogantatván én, romlott szívű, * föl sem merek tekinteni az ég magasára, * emberszeretetedben bízva mégis így kiáltok: *’ Istenem, könyörülj rajtam és üdvözíts engem!

Ha még az igaz is nehezen üdvözül, * mire számíthatok én, ki bűnös vagyok, * s a nap hevét és terhét nem viseltem? * De te, Istenem, számíts engem a tizenegyedik órától dolgozókhoz, *’ és üdvözíts engem!

Uram, hengerítsd el megátalkodottságomról a követ, * támaszd föl lelkemet, Jóságos, a szenvedélyek romlásából, * és méltass arra, Uralkodóm, hogy neked, mint az alvilág legyőzőjének * töredelmes lélekkel az erények pálmaágait lengessem, * és hogy az örök életet elnyerhessem * s a te erődet és irgalmadat magasztalhassam, *’ egyetlen Emberszerető!

Ne ítélj engem, Krisztus Isten, * a gehenna tüzes lángjára, * amint a gazdagot ítélted el Lázár miatt * – siránkozva erre kérlek * – hanem add nekem is emberszereteted cseppjét *’ és könyörülj rajtam!

Tékozlással éltem föl mindenemet, * Uram és Üdvözítőm, * de szemeimet most irgalmad kimeríthetetlen gazdagságára szögezem. * Atyai karodat gyorsan tárd ki felém, kérlek, * és nyomorúságra jutott lelkemet ne vesd meg, * mert bűnbánattal kiáltom neked: * Vétkeztem ellened, *’ de üdvözíts engem!

Ítélőszéked félelmetes, ítéleted igazságos, * az én cselekedeteim pedig szörnyűek. * De te, Irgalmas, siess megmentésemre, * és a büntetésektől szabadíts meg! * Ments meg, Uram, a kosok kárhozatától, * és méltass, hogy jobbodon állhassak, *’ legigazságosabb Bíró!

Bűnök betegsége emészt el, * kétségbeesés ágyában fekszem. * A te szereteteddel, betegek orvosa, tekints rám! * Ne engedd, hogy nyomorultan halálba merüljek, * de könyörülj meg rajtam, * hogy buzgósággal énekeljem: * Irgalom osztogatója, *’ Urunk, dicsőség néked!

Bűnökbe zuhant és vétkekkel megbilincselt lelkem, * miért vagy gondatlan és miért henyélsz? * Fuss, mint Lót, a bujaság Szodomájának és Gomorájának tűzvészéből, * hátra ne fordulj, nehogy sóbálvány légy! * Menekülj az erények hegyére, * és kerüld mindig a kegyetlen gazdag égető szívtelenségét! * Ábrahám kebele felé igyekezz, mint Lázár, * és alázattal ezt kiáltsd: *’ Uram, reményem és menedékem, dicsőség néked!

Gonoszság sírjában fekszem, ó Irgalmas, * sok bűnöm mint sírkő nehezedik reám, *’ szabadíts ki belőle, könyörületes Uram!

Jöjjetek mindnyájan, testvérek, még a vég előtt * járuljunk tiszta szívvel az irgalmas Istenhez! * Ügyet se vessünk most megélhetésünk körülményeire, * hogy csak lelkünkre lehessen gondunk! * Vessük meg önmegtagadással a falánkság gyönyörét, * s inkább az irgalmat gyakoroljuk, * mert azzal az Írás szerint egyesek titkon angyalokat láttak vendégül! * Tápláljuk a szegények személyében azt, ki minket saját testével táplált! * Öltsük magunkra azt, ki magát világossággal, mint köntössel körülvette, * hogy a szeplőtelen Istenszülő és Szűz Anya közbenjárására * bocsánatot nyerjünk bűneinkre, * s töredelmes lélekkel kiáltsuk hozzá: * Urunk, szabadíts meg minket a baloldaliak kárhozatától, * s méltass minket, hogy jobbodra állhassunk, *’ mint irgalmas és emberszerető!

Amint Mártának mondtad, Urunk: * „Én vagyok a feltámadás”, * ezt az igét tettre is váltottad, * midőn az alvilágból Lázárt visszahívtad. * Kelts életre engem is, Emberszerető, együttérzéseddel, *’ a halálos szenvedélyekből!

Boldogtalan lelkem, * itt az ideje, hogy a végórára eszmélj, * és a kiszáradt fügefa látásától megdöbbenve * a neked adott talentumot szorgalmasan kamatoztasd, * virrasztva és így kiáltva föl: *’ Bárcsak ki ne zárnának Krisztus menyegzős csarnokából!

Mit lustálkodsz, szerencsétlen lelkem? * Miért jár mindig időszerűtlenül világi gondokon az eszed? * Miért a múlandó dolgokkal foglalkozol? * Már itt van az utolsó óra, * és el kell költöznünk innét! * Józanodj, amíg még időd van rá, és kiáltsd: * Vétkeztem ellened, Üdvözítőm; * de azért ne vágj ki engem, mint a terméketlen fügefát, * hanem könyörülj meg rajtunk, kegyelmes Krisztus, * és mi félelemmel hangoztatjuk: * Bárcsak ki ne zárnának Krisztus menyegzős csarnokából!

Szentjeid fényességébe hogy mehetek be, én méltatlan, * mert, már ha a menyegzős házba be mernék menni, * ruhám is elárulna, * hogy nem menyegzőre való, * s az angyalok megkötözve kidobnának. * tisztítsd le, uram, lelkem szennyét, *’ s üdvözíts engem, emberszerető!

Lelkem lustálkodva szunnyadozik, krisztus, * és nem ég az erényekből készült lámpám, * így a balga szüzekhez lettem hasonló, * mert a munkaidőben elkószáltam, jegyesem! * de te, uram, ne zárd el előlem irgalmadat, * hanem űzd el tőlem a sötét álmot, * ébressz föl, és vezess az okos szüzekkel menyegzős házadba, * ahol az ünneplők hangja tisztán cseng, * és szüntelenül hangoztatják: *’ urunk, dicsőség néked!

Midőn dicsőséggel eljössz, jézusom, * az angyali erőkkel, és ítélőszékben fogsz ülni, ne rekessz ki engem, jó Pásztor! * Mert ismered a jobbra vezető utat,* s hogy a bal oldaliak romlásra kerülnek, * ne kárhoztass el a bakokkal engem, * ki bűneim folytán eldurvultam, * hanem állíts jobbod felől, * és számíts ott álló juhaidhoz, *’ s üdvözíts engem, ó emberszerető!

Napi evangélium

Dox. Borbála nvtnő, János szé.
Kattintson ide az elolvasásához!

Eseménynaptár

"Van egy vadonatúj vászonom a csomagtartóban. Hé, mondom magamnak: ki sem nyitottad, meg sem nézted, nem hiányzik, nincs szükséged rá. Mondom magamnak: nálam van az ima, a zsoltár, a szívem ott van Krisztusban, nem hiányzik semmi sem nekem. Van lelki életem; ezért nem vonzanak a jó ruhák, az örömöm másban találom."*** Tszalikisz Szent Jakab ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Aki szereti az Urat, mindig gondol rá. Az Istenre való emlékezés imát szül a lelkében. Ha nem emlékszel az Úrra, akkor nem imádkozol, és ima nélkül a lélek nem marad meg Isten szeretetében, mert a Szentlélek kegyelme az imával együtt jár."*** Athoszi Szent Sziluán ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Az ember pusztulása az, amikor minden anyagi java "bőséggel" van. Ekkor alig érzi Isten jelenlétét és kegyelmét. El akarsz vezetni valakit Istentől? Adj neki bőséges anyagi javakat. Ó, és azonnal elfelejti Istent."*** Szent Paisziosz atya ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Ne vágyjatok arra, hogy örömöt és nyugalmat találjatok abban, amiben a lelketek bánkódik, és az isteni kegyelem nem nyugszik."*** Hészükhaszta Szent József ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Milyen nagy az ima ereje és milyen nagy a hit értéke! Legyen akkora hitünk Istenben, mint egy mustármag, és Isten, ha a javunkra válik, bármit kérünk, megadja nekünk."*** Tszalikisz Szent Jakab ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook