Szent Péter és Pál görögkatolikus templom

Bubrik Miklós parókus

Árkosy Viktor diakónus

Bűnbánati tropárok

8. hang.

Dicsőség… A bűnbánat ajtaját nyisd meg nékem életadó Urunk, * mert az én lelkem virraszt a te szent hajlékodban, * mert saját testem hajlékát megfertőztetve viselem, * de mint irgalmas, * a te jóságos kegyelmeddel * tisztíts meg engem!

Most és…Az üdvösség útjára taníts engem, Istenszülő, * mert gyalázatos vétkekkel szennyeztem be lelkemet * és tunyaságban töltöttem életemet * de imádságaid által tisztíts meg engem * minden tisztátalanságtól!

6. hang. Könyörülj rajtam Isten a te nagy irgalmasságod szerint, és könyörületed sokasága szerint töröld el minden gonoszságomat!

Gonosz cselekedeteimnek sokaságára gondolván, * én megátalkodott bűnös,. * remegek az ítéletnek rettenetes napjától, * de egyszersmind bízva a te kimeríthetetlen kegyelmedben, * Dávid király szavaival kiáltok hozzád: * Könyörülj rajtam Isten * a te nagy irgalmasságod sokasága szerint!

6. hang.

 Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, / mert mentségünkre nem lévén szavunk, / ezen könyörgést, mint Uralkodónak, / mi, bűnös szolgáid, / néked ajánljuk, könyörülj rajtunk!

Dicsőség… Uram, könyörülj rajtunk, / mert benned bízunk, / ne haragudjál reánk nagyon, / se ne emlékezzél bűneinkről, / de tekints reánk most is, mint kegyelmes, / ments meg minket ellenségeinktől; / mert te vagy a mi Istenünk, / és mi a te néped, / mindnyájan kezed művei, / s nevedet hívjuk segítségül.

Most és… Az irgalom ajtaját nyisd meg nékünk / áldott Istenszülő Szűz, / kik benned remélünk, el ne tévedjünk, / de szabaduljunk általad a bajoktól, / mert te vagy a keresztény nép üdvössége!

1. hang

Üdvözlégy, Istenszülő Szűz Mária, * malaszttal teljes, az Úr van teveled! * Áldott vagy te az asszonyok között, * és áldott a te méhednek gyümölcse, * mert szülted nekünk Krisztust, az Üdvözítőt, *’ a mi lelkünk szabadítóját! (Metánia)

Dicsőség…Krisztus keresztelője, kérünk téged, * emlékezzél meg mindnyájunkról, * hogy megszabaduljunk gonoszságainkból; * mert neked adatott a kegyelem, *’ hogy imádkozzál érettünk! (Metánia)

Most és…Könyörögjetek érettünk, szent apostolok, * próféták, vértanúk és minden szentek, * hogy megmeneküljünk minden baj­tól és aggodalomtól, *’ mert ti vagytok Üdvözítőnk előtt a mi buzgó pártfogóink! (Metánia)

 8. hang

Szívünket a mennyekbe emelve * és az angyali rendet utánozva, * félelemmel boruljunk le az ítélő Bíró elé, * és zengjük neki a győzelmi dicséretet: * Szent, szent, szent vagy, Istenünk *’ a testnélküliek oltalma által, s üdvözíts engem, Uram!

Dicsőség…A kerubok, bár még rád nézni sem mernek, * fenn lebegve a háromszorszent éneket zengik néked * Istentől ihletett dallamon. * Velük együtt mi is így kiáltunk hozzád: * Szent, szent, szent vagy, Istenünk *’ összes szentjeidnek imái által irgalmazz nekünk!

Most és…Vétkeink sokasága alatt roskadozva * föl sem merünk tekinteni az ég magasságába, * hanem testünket és a lelkünket egyaránt meghajtva * angyalokkal együtt dicshimnuszt zengünk néked: * Szent, szent, szent vagy, Istenünk, *’ az Istenszülő imái által irgalmazz nekünk.

Napi evangélium

Halottak emlékezete - Eutik fszvt.
Kattintson ide az elolvasásához!

Eseménynaptár

"Szokj rá az önkritikára, nehogy valamilyen bűnt kövess el a gondolkodásoddal, nehogy a nyelved eltávolodjon az elmédtől, és helytelen beszédet mondjon, nehogy akaratlanul is bűnt kövess el."*** Nagy Szent Bazil ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Azért élünk szenvedésben, mert távol vagyunk Istentől, akit szeretünk. Ez a következő helyzetet teremti meg: fájdalmat érzünk az Istentől való megfosztottság miatt, ugyanakkor a bennünk lévő tűz nagy erővel Isten felé lök bennünket."*** Szent Szofroniosz atya ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
Szépül a templomunk. ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Az ember megváltozik, amikor beárnyékolja az isteni kegyelem! Ez az isteni kegyelem a vértanúkat nemcsak arra késztette, hogy ne érezzék vértanúságuk fájdalmát, hanem arra is, hogy örömmel tegyenek tanúságot Krisztusért."*** Katunákiai Szent Efrém ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
5.hang (előverses sztichira)Uram, vétkezni meg nem szűnök,emberszeretetedre pedig magamat méltóvá tenni nem tudom,bocsásd meg képtelenségemet, egyetlen Jóságos,és könyörülj rajtam. ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook