Szent Péter és Pál görögkatolikus templom

Bubrik Miklós parókus

Árkosy Viktor diakónus

Szent atyák bűnbánati imái

Magasztalva magasztallak téged, Uram, mert megtekintetted alázatosságomat s nem engedtél ellenségeim kezébe esnem, sőt megszabadítottad lelkemet a szorongatásoktól is. Oltalmazzon meg most is, Uralkodóm, a te kezed és szálljon rám malasztod, mert gyötrődik lelkem és lépten-nyomon kínozza ez a megátalkodott, tisztátalan test, — hogy az ellenség gonosz terveit soha ne érezzem és életemnek tudatos vagy öntudatlan vétkei miatt sötétségbe ne süllyedjek! Légy irgalmas hozzám, Uralkodóm, és add, hogy lelkem ne ügyeljen a gonosz ördögök ellenséges incselkedéseire, de vegyenek körül a világosság és a fény angyalai. Adj dicsőséget szent nevednek és vezess a te erőddel isteni ítélőszéked elé. És amidőn megítélsz, ne jussak a világ fejedelmének kezébe, hogy mint bűnöst a pokol mélységébe taszítson, hanem állj mellettem, légy üdvözítőm és oltalmazóm! Könyörülj meg Uram az élet szenvedélyei által beszennyezett lelkemen és tisztítsd meg azt a bűnbánat által s fogadd el gyónását, mert áldott vagy mindörökkön örökké. Amen.

Szent Eusztrát nagyvértanú imája.

Mindenható s életteremtő Szentháromság, világosság forrása, ki az összes földi és földfeletti teremtményeket egyedül a te jóvoltodnál fogva, a nemlétből létrehoztad, ki gondviselésed által, a földi nemzedék iránt való kimondhatatlan sokaságú jótéteményeiddel valamennyit fönn is tartod, ki testi gyarlóságainkra való tekintettel holtigtartó bűnbánattal ajándékoztál meg bennünket: ne engedj minket, boldogtalanokat bűneinkben elveszni s a gonosz kísértőnek és megrontónak gúny tárgyává lenni, hiszen te tudod, Irgalmas, mily nagyon fondorkodik az és tusakodik ellenünk, mily nagyok a mi szenvedélyeink,mily nagy a mi gyöngeségünk és meggondolatlanságunk; hanem tégy velünk a te kimeríthetetlen irgalmad szerint! Kérünk téged mi, akik tiszteletreméltó parancsaid áthágása által minden nap és minden órában megharagítunk: bocsásd meg nekünk és engedd el minden bűneinket, melyeket mindez óráig, életünk egész folyamán tettel, szóval vagy gondolattal elkövettünk. Méltass minket, hogy további életünket töredelemben és vezeklésben éljük le s a te parancsaidban megerősödjünk! Mert bár te mennyei gyönyörökkel kecsegtettél, mi sokféleképpen vetkeztünk vagy hiú, undok és kártékony vágyaktól csábíttatva eltévelyedtünk. Bocsáss meg nekünk mindent, mint könyörületes, és ha valamely embertársunkat haragtól és bosszankodástól módfölött terhelve megszomorítottunk, rágalmazó vagy hazug nyelv által tőrbeejteni igyekeztünk, ha valakinek érzéssel és gondolattal, akarva vagy akaratlanul, kárt tettünk; ha magunkat tisztátalan gondolatokkal vagy hiú tervekkel szennyeztük; ha rossz szándékú tetteinkkel felebarátainkat bármiképp is megbántottuk mint jóságos és nagyirgalmú, engedd el nekünk, a jövőben pedig ajándékozz meg józansággal, erővel, hogy szent akaratodat buzgóságban és tökéletességben teljesíthessük. Add, hogy az éjszakai gonosz támadásokból a bűnbánat világosságának szemléletére jussunk s mint nappal tisztességesen járjunk, s bár érdemetlenek vagyunk is, emberszereteted által megtisztultaknak nyilváníttassunk, dicsőítvén és magasztalván téged mindörökkön örökké. Amen.

Márk szerzetes könyörgése

Eléd borulva esedezem hozzád, tisztaságos Istenanya, én eltévelyedett. Te tudod, Királynőm, hogy szüntelenül vétkezem s haragítom Fiadat, az én Istenemet, és sokszor, midőn bánkódom is, hazugnak találtatom Isten előtt és reszketve aggódom: nem fog-e az Úr végre elveszíteni, — órák múltán pedig ismét ugyanazokat cselekszem. Ezeket tudva, ó Nagyasszonyom és úrnőm, Istenszülő, kérlek: irgalmazz nekem, erősíts meg engem és add meg, hogy jól cselekedjem. Hiszen te, Nagyasszony, Istenszülő, jól tudod, hogy gonosz cselekedeteimet teljesen meggyűlöltem s minden gondolatommal az én Istenem törvényét szeretem, de nem tudom miért, óh tisztaságos Úrnőm, azt is szeretem, amit gyűlölök, s a jót kerülőin el. Ne engedd hát, Tisztaságos, hogy az én akaratom teljesüljön, mert helytelen az, hanem legyen a te Fiad, az én Istenem akarata! Az üdvözítsen, az tegyen érdemessé, az adja meg nekem a Szentlélek malasztját, hogy mostantól a tisztátalan cselekedetekkel fölhagyva, életem hátralevő részét Fiad parancsai szerint éljem le, kit illet minden dicsőség, tisztelet és hatalom, az ő kezdetnélküli Atyjával, jóságos, életteremtő, Szentlelkével együtt most és mindörökkön örökké. Amen!

Péter sztudita szerzetes imája

Mindenható Urunk, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak és igaz nemzedéküknek Istene, ki az eget és földet s ezek minden ékességét teremtetted; ki a tengert parancsoló igéddel megkötötted, a mélységet bezártad és félelmetes, dicső neveddel lepecsételted; kit fél minden s remeg a te hatalmad színe előtt, mert dicsőséged fönsége kitarthatatlan s a bűnösöket fenyegető haragod elviselhetetlen, de ígéreted irgalmassága is mértékfölötti és kifürkészhetetlen, mert te fönséges, könyörületes, hosszantűrő és nagyirgalmú Úr vagy, kit bántanak az emberek rosszaságai: te, Urunk, kegyességed bősége folytán bűnbánatot és bocsánatot ígértél az ellened vétkezőknek, s irgalmadnak teljességében a bűnösök üdvösségére töredelmet rendeltél. Tehát te, erők Ura, a töredelmet nem az igazak számára szerezted, nem Ábrahám, Izsák és Jákob számára, kik nem vétettek ellened, hanem szerezted az én számomra, ki bűnös vagyok, mert a tenger fövényének száma fölött vetkeztem. Fölszaporodtak törvénytelenségeim, Uram, fölszaporodtak törvénytelenségeim s bűneim sokasága miatt annyira sem vagyok méltó, hogy föltekintsek s az ég magasságát láthassam; görbedezem sok vasbilincse alatt, hogy föl se emelhessem fejemet, s nincs enyhülés számomra, mert fölingereltem haragodat s gonoszságot cselekedtem előtted s nem teljesítvén akaratodat, meg nem tartván parancsaidat. De most térdet hajtok szívemben. Kegyességedhez esengve: Vétkeztem, Uram vétkeztem, beismerem törvénytelenségeimet, de könyörögve kérlek: Bocsáss meg nekem, Uram, bocsáss meg nekem s ne veszíts el törvényszegéseim által s ne haragudjál rám, mindörökké számontartva bűneimet, ne kárhoztass a földalatti mélységre, hiszen te, Istenem, a bűnbánók Istene vagy, mutasd meg hát rajtam is teljes jóságodat azzal, hogy bár méltatlan vagyok, könyörületed sokasága szerint üdvözítesz s én életem összes napjaiban dicsőíteni foglak. Mert téged zengenek az összes mennyei Erők s tied a dicsőség mindörökkön örökké. Amen.

Manasszesz zsidó király imája

Életem Ura és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét! Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, állhatatosság és szeretet lelkét! Igen, Uram, Királyom! Add, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem felebarátomat, mert áldott vagy örökkön örökké! Amen.

Szent Efrém fohászai

Napi evangélium

Akvilász ap., József szé.
Kattintson ide az elolvasásához!

Eseménynaptár

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
PPCA Error: Due to Facebook API changes it is no longer possible to display a feed from a Facebook Page you are not an admin of. The Facebook feed below is not using a valid Access Token for this Facebook page and so has stopped updating.