Szent Péter és Pál görögkatolikus templom

Bubrik Miklós parókus

Árkosy Viktor diakónus

Utrenye – reggeli istentisztelet

A Pap epitrachelionban az ambonra jön és a bezárt királyi ajtó előtt énekli:
Pap: Dicsőség a szent, egyvalóságú, elevenítő és feloszthatatlan Háromságnak, (az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek), mindig, most és mindenkor s örökkön-örökké.

Nép: Ámen.
Dicsőség a magasságban Istennek, / békesség a földön és jóakarat az embereknek! (háromszor)
Uram nyisd meg ajkaimat / és szám a te dicséretedet fogja hirdetni! (kétszer)

3. Zsoltár
Uram, mennyire megsokasodtak, kik engem szorongatnak. / Sokan támadnak ellenem.
Sokan mondják lelkemnek: / nincs neki szabadulása az ő Istenében.
Te pedig Uram, én oltalmazóm vagy; / én dicsőségem, ki fölemeled fejemet.
Szómmal az Úrhoz kiáltottam; / és meghallgatott engem az ő szent hegyéről.
Én szenderegtem, és mély álomban voltam, / és fölkeltem; mert az Úr megtartott engem.
Nem félek az engem környező nép ezreitől; / kelj föl Uram, szabadíts meg engem, én Istenem!
Mert te verted meg mind, kik ok nélkül ellenkeztek velem; / a bűnösök fogait összetörted.
Az Úré a szabadítás, / és népeden a te áldásod.
Én szenderegtem és mély álomban voltam, / és fölkeltem; mert az Úr megtartott engem.

Zsoltárok után:
Dicsőség… Most és… Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked Isten!

Pap: Békességben könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!
Pap: A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!
Pap: Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!
Pap: Ezen szent hajlékért s mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és istenfélelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!
Pap: Istenszerető Fülöp püspökünkért, a tisztes áldozópapságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!
Pap: Ezen városért (községért), minden városért, községért és vidékért, s az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!
Pap: A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld terményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!
Pap: A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért s ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!
Pap: Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz! 
Nép: Uram, irgalmazz!
Pap: Oltalmazz. ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!
Nép: Uram, irgalmazz!
Pap: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!
Nép: Néked Uram!


Pap: Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Nép: Ámen.

Pap: Isten az Úr, és megvilágosít minket! / Áldott, ki az Úr nevében jő!

A nép a tropárokat majd a kathizmákat énekli.


Sokirgalmú Ének

Dicsérjétek az Úr nevét, (alleluja!) / dicsérjétek szolgák az Urat! / (szolgák az .Urat / alleluja, / alleluja, alleluja!)
Kik az Úr házában álltok, a mi Istenünk házának tornácaiban! / (tornácaiban alleluja, / alleluja, alleluja!)
Uram, a te neved örök; Uram, a te emlékezeted nemzedékről nemzedékre! / (nemzedékről nemzedékre, ; alleluja, / alleluja, alleluja!)
Áldott legyen az Úr Sionból. Ki Jeruzsálemben lakik! / (ki Jeruzsálemben lakik, / alleluja, / alleluja, alleluja!)
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, (alleluja!) / mert örökkévaló az ő irgalmassága! / (Alleluja, alleluja!)
Ki a földet megerősítette a vizek fölött, (alleluja!) / mert örökkévaló az ő irgalmassága! / (Alleluja, alleluja!)
Ki megverte Egyiptomot elsőszülötteivel; (alleluja!) / mert örökkévaló az ő irgalmassága! / (Alleluja, alleluja!)
Ki bevetette Fáraót és haderejét a Vörös tengerbe; (alleluja!) / mert örökkévaló az ő irgalmassága! / (Alleluja, alleluja!)
Mivel a mi lealáztatásunkban megemlékezett rólunk; (alleluja!) / mert örökkévaló az ő irgalmassága! / (Alleluja, alleluja!)
És megszabadított minket ellenségeinktől, (alleluja!) / mert örökkévaló az ő irgalmassága! / (Alleluja, alleluja!)
Adjatok hálát az ég Istenének! (Alleluja!) / Mert örökkévaló az ő irgalmassága. / (Alleluja, alleluja!)

Feltámadási Magasztaló Ének

Elővers: Áldott vagy te, Uram, / taníts meg engem a te igazságaidra!
Az angyalok gyülekezete elámult, / látván, hogy te Üdvözítőnk, / a holtak közé számíttatol, / s hogy a halál erejét megtörted / s Ádámot is magaddal fölemelted, / s a pokoltól / megszabadítottál mindenkit.

Miért vegyítitek / bánatos könnyekkel / a drága kenetet, ó tanítványok? / Hisz a síron tündöklő angyal / a kenethozó asszonyoknak kijelenté: / Lássátok az üres sírboltot / és értsétek meg, / hogy az Üdvözítő / föltámadt a sírból.

Korán reggel / a kenethozók könnyezve / siettek a te sírodhoz, / de eléjük állt az angyal és örvendezve mondá: / A kesergés ideje elmúlt, ne sírjatok; / de a föltámadást / az apostoloknak hirdessétek!

A kenethozó asszonyok / eljövén a te sírodhoz, Üdvözítőnk, / és siránkozának, / az angyal pedig szólván hozzájuk mondá: / Mit keresitek az élőt a holtak között? / Ő mint Isten, / föltámadt a sírból.

Dicsőség…
Imádjuk az Atyát / s a Fiút és a Szentlelket, / az egyvalóságú / Szentháromságot, / a szeráfokkal kiáltván föl: / Szent, / szent, / szent vagy Uram!

Most és…
Életadót szülvén, ó Szűz! / Ádámot a bűntől megtisztítottad, / s Évának gyötrelem helyett / örömöt ajándékoztál; / az élettől elesetteket pedig / arra ismét méltókká tette / a tőled megtestesült / igaz Istenember.
Alleluja! / Alleluja, alleluja! / Dicsőség néked Isten!

Ha az utasítás előírja, akkor a Felmeneteli ének következik.

Felmeneteli Ének

Ifjúságomtól kezdve / sok rossz indulat ostromol engem; / de te magad védelmezz / és üdvözíts engem, Üdvözítőm!
Akik Siont gyűlölik, / megszégyeníti az Úr őket / s mint a száraz fű, / tűz által megemésztetnek.

Dicsőség…
A Szentlélek, / ki megelevenít és megszentel minden lelket, / a Háromság egységében / az Atyával és Fiúval / titkosan együtt tündöklik.

Most és…
A Szentlélek / ömleszti a kegyelem árját / s italával minden teremtményt / megelevenít.

Az előénekes vasárnap reggel Ipakojt énekel, majd a:
Pap: Figyelmezzünk! Békesség mindnyájatoknak! Bölcsesség figyelmezzünk!

A nép prokiment énekli.


Pap: Könyörögjünk az Úrhoz! 
Nép: Uram, irgalmazz!

Pap: Mert szent vagy te, mi Istenünk, s a szentekben nyugszol, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Nép: Ámen.

Pap: Minden lélek dicsérje az Urat! 
Nép, a prokimen dallamán: 
Nép: Minden lélek dicsérje az Urat!

Pap: Hogy a szent evangélium meghallgatására méltónak találtassunk, békességben könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram irgalmazz! Uram irgalmazz! Uram irgalmazz!

Pap: Békesség mindnyájatoknak! 
Nép: És a te lelkednek!

Pap: Bölcsesség igazhívők, hallgassuk a szent evangéliumot Szent N. evangéliumának olvasása.
Nép: Dicsőség néked Uram, dicsőség néked!

Pap: Figyelmezzünk!
A Pap az oltárnál olvassa az evangéliumot. Evangélium után:
Nép: Dicsőség néked Uram, dicsőség néked!

Vasárnapokon a Pap imádkozza:
Látván Krisztus föltámadását, az egyedül bűnnélküli Úr Jézust imádjuk. Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, és szent föltámadásodat énekeljük és dicsőítjük, mert te vagy a mi Istenünk és kívüled mást nem ismerünk, a te nevedet nevezzük. Jertek minden hívek, hajoljunk meg Krisztus szent föltámadásának, mert íme, Kereszt által lőn az egész világ öröme. Mindenkor áldva az Istent, énekeljük az ő feltámadását, mert a megfeszíttetést elszenvedvén, halállal megrontotta a halált.

Utána nyomban következik az 50. zsoltár. Ha pedig nincs vasárnap, ugyanez mindjárt az evangélium után következik: Könyörülj rajtam! Isten… A zsoltár alatt a Pap az evangéliumos könyvet csókolásra nyújtja a híveknek, kik a zsoltár befejezése után a következőket éneklik.

Közvasárnapokon
Sztihira, 6. hang. Dicsőség… 
Szent apostolaidnak imádságai által, / irgalmas Urunk, / tisztíts meg minket a mi bűneink sokaságától!

Most és… 
A legszentebb Istenszülőnek imádságai által, / irgalmas Urunk, / tisztíts meg minket a mi bűneink sokaságától!

Elővers: Könyörülj rajtam Isten a te nagy irgalmasságod szerint és könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat!
Föltámadt Jézus a sírból, / mint előre megmondá, / adván nekünk örök életet, / és gazdag kegyelmet.

Az Úr ünnepein minden az ünnepi előírásból.

Nagyböjtben
Sztihira, 8. hang. Dicsőség… 

A bűnbánat ajtaját nyisd meg nékem életadó Urunk, / mert az én lelkem virraszt a te szent hajlékodban, / mert saját testem hajlékát megfertőztetve viselem, / de mint irgalmas, / a te jóságos kegyelmeddel / tisztíts meg engem!

Most és… 
Az üdvösség útjára taníts engem, Istenszülő, / mert gyalázatos vétkekkel szennyeztem be lelkemet / és tunyaságban töltöttem életemet, / de imádságaid által tisztíts meg engem / minden tisztátalanságtól!

Elővers, 6. hang: Könyörülj rajtam Isten a te nagy irgalmasságod szerint és könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat!
Gonosz cselekedeteimnek sokaságára gondolván, / én megátalkodott bűnös, / remegek az ítéletnek rettenetes napjától, / de egyszersmind bízva a te kimeríthetetlen kegyelmedben, / Dávid király szavaival kiáltok hozzád: / Könyörülj rajtam Isten / a te nagy irgalmasságod sokasága szerint!

Pap: Üdvözítsd Isten a te néped és áldd meg örökségedet, / látogasd meg világodat kegyelmeddel és irgalmasságoddal, emeld fel az igazhitű kereszténység hatalmát, küldd le reánk a te bőséges malasztidat, a mi legtisztább Királynénk, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriának könyörgései által; a te drága és elevenítő keresztednek erejével; a tiszteletreméltó testnélküli mennyei erőknek oltalma által; a tisztes és dicső próféta, előkövet és keresztelő Jánosnak; a szent nevezetes és minden dicséretre méltó apostoloknak; szent atyáink, az egész egyház nagy tanítói és püspökeinek: Nagy Bazil, Gergely a hittudós, Aranyszájú Jánosnak, Atanáz és Cirillnek; és a liceabeli myrai főpüspök, csodatevő Szent Miklós atyánknak; a szent és jó győzelmű vértanúknak; szent életű és isteni ihlettségű atyáinknak; barlanglakó Antal és Teodóznak, és minden szenteidnek közbenjárása által, kérünk téged nagyirgalmú Urunk, hallgass meg minket, hozzád esedező bűnösöket, és könyörülj rajtunk!

Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Pap: Uram, irgalmazz! (hatszor)
Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Pap: A te egyszülött Fiadnak irgalma, könyörülete és emberszeretete által, kivel áldott vagy, legszentebb jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Nép: Ámen.

A nép a Kánont énekli.

A kánon VIII. éneke után a katavásziához elővers:
Dicsérjük, áldjuk, imádjuk az Urat, énekeljük az Urat és magasztaljuk őt mindörökké!

A kánon IX. éneke előtt az Istenszülő ikont tömjénezve énekli:

Pap: Az Istenszülőt és világosság Anyját énekekben magasztaljuk!

Nép: Magasztalja az én lelkem az Urat, / és örvendez lelkem az én üdvözítő Istenemben!

Minden vers után énekelve:
Ki a keruboknál tiszteltebb / és a szeráfoknál / hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, / ki az Istent, az Igét / sérülés nélkül szülted. / téged valóságos Istenszülő, magasztalunk!

Versek:
Mert megtekintette szolgálójának alázatosságát, / íme mostantól boldognak hirdet engem minden nemzedék! — Ki a keruboknál…

Mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas, kinek szent az ő neve, / és az ő irgalmassága nemzedékről nemzedékre száll az őt félőkön. — Ki a keruboknál …

Hatalmas dolgot cselekedett az ő karjaival, / elszélesztette a szívük szándékában kevélykedőket. — Ki a keruboknál…

Levetette a hatalmasokat a fejedelmi székből és fölmagasztalta az alázatosakat; / az éhezőket betöltötte jókkal és a gazdagokat üresen bocsátá. — Ki a keruboknál …

Oltalmába vette Izraelt, az ő szolgáját megemlékezvén irgalmasságáról, / amint szólott atyáinknak, Ábrahámnak és az ő ivadékának örökre. — Ki a keruboknál…

Pap: Szent az Úr, a mi Istenünk! (háromszor)

Nép prokimen dallamon: 
Szent az Úr, a mi Istenünk! / Szent az Úr, a mi Istenünk! / Szent az Úr, a mi Istenünk!

Az előénekes a Fényéneket énekli:
Minden lélek dicsérje az Urat! / Dicsérjétek az Urat a mennyekben! / Dicsérjétek őt a magasságban! / Téged illet, Isten, az ének.
Dicsérjétek őt minden angyalai, / dicsérjétek őt minden seregei! / Téged illet, Isten az ének.

Előversek a dicséreti sztihirákhoz:
Ez dicsősége minden szenteinek.

150. zsoltár
Dicsérjétek az Urat, az ő szenteiben, / dicsérjétek őt az ég erős boltozataiban!
Dicsérjétek őt hatalmasságában, / dicsérjétek őt nagyvoltának sokasága szerint!
Dicsérjétek őt harsona szóval, / dicsérjétek őt hárfán és citerán!
Dicsérjétek őt dobbal és énekkarban, / dicsérjétek őt húrokon és hangszereken. 
Dicsérjétek őt hangos szavú cimbalmokon, dicsérjétek őt a vígasság cimbalmán. / Minden lélek dicsérje az Urat!
Kelj föl Uram, emeld föl kezedet, / ne feledkezzél el a szegényekről örökre!
Hálát adok neked Uram teljes szívemből, / elbeszélem minden csodádat.

Most és… 2. hang:
Áldásteljes vagy te Istenszülő Szűz, / mert a tőled megtestesült a poklot meghódítá; / Ádámot visszahívta, / az átkot megszüntette, / Évát fölszabadította s a halált holttá tette, / és bennünket új életre ébresztett. / Azért énekelve kiáltjuk: / Áldott vagy Krisztus Istenünk, / ki ezeket így akartad, dicsőség néked!

Pap: Dicsőség neked Isten, ki földerítetted nekünk a világosságot!


Nagy Doxologia

Dicsőség a magasságban Istennek, / és békesség a földön jóakarat az emberekben! / Dicsérünk téged, áldunk téged, imádunk és dicsőítünk téged. / Hálát adunk néked a te nagy dicsőségedért, Urunk, mennyei Királyunk! / Mindenható Atyaisten, egyszülött Fiú, / Úr Jézus Krisztus és Szentlétek Úristenünk! / Isten báránya, az Atyának Fia, / ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; / ki elveszed a világ bűneit, fogadd el a mi imádságainkat; / ki ülsz az Atyának jobbján, könyörülj rajtunk; / mert egyedül te vagy szent / te egyedül Úr, / Jézus Krisztus, az Atyaisten dicsőségére. Ámen.
Mindennap áldunk téged és dicsérjük nevedet örökké és mindörökkön-örökké. / Add Urunk, hogy e napon minden bűntől megőrizzük magunkat! / Áldott vagy te Urunk, atyáinknak Istene! / dicséretes és dicsőséges a te neved mindörökké. Ámen. / Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, / amint tebenned bíztunk! / Áldott vagy te, Urunk taníts meg minket a te igazságaidra! / Áldott / vagy te, Uralkodó, oktass bennünket a te igazságaidra! / Áldott / vagy te, Szent világosíts meg minket a te igazságaiddal!
Uram, menedékünk voltál nekünk nemzedékről nemzedékre.
Én mondám: / Uram irgalmazz nekem és gyógyítsd meg az én lelkemet, mert vétkeztem teellened.
Hozzád menekülék, Uram, taníts meg engem, hogy a te akaratodat cselekedjem, / mert te vagy az én Istenem, / mert nálad van az életnek forrása, / és a te világosságodban látjuk meg a világosságot. / Nyújtsd kegyelmedet a téged ismerőknek!

Egyszer a pap, kétszer a nép.
Pap: Szent Isten, / szent Erős, / szent Halhatatlan / irgalmazz nekünk! 

Tropár 1., 3., 5. vagy 7. hangon. 
Ma lett a világ üdvössége! / – énekeljük a sírból föltámadottnak / és életünk kezdőjének; / mert ő halállal megtörvén a halált, / győzelmet ajándékozott nekünk és gazdag kegyelmet!

Tropár 2., 4., 6. vagy 8. hangon.
Föltámadván a sírból / és szétszaggatván a pokol kötelékeit, / megszüntetted, Uram, a halálos kárhozatot, / és mindenkit megszabadítottál az ellenség hálójából; / és megjelenvén apostolaidnak, / elküldted őket az evangélium hirdetésére, / miáltal békét szereztél az egész világnak, / egyedül irgalmas!

Pap: Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!
Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Pap: Könyörögjünk még istenszerető N püspökünkért, lelkiatyáinkért s Krisztusban minden atyánkfiáért!
Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Pap: Könyörögjünk még az itt jelenlévő s tőled nagy és bő kegyelmeket váró népért, a mi jótevőinkért és minden igazhitű keresztényért!
Nép: Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Pap: Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Nép: Ámen.

Pap: Teljesítsük reggeli könyörgésünket az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!
Pap: Oltalmazz. ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!
Nép: Uram, irgalmazz!
Pap: Hogy ezen egész napot tökéletesen szentül, békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól!
Nép: Add meg, Uram!
Pap: A békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét kérjük az Úrtól!
Nép: Add meg, Uram!
Pap: Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedését kérjük az Úrtól!
Nép: Add meg, Uram!
Pap: Jókat és hasznosakat lelkünknek és a világnak békességet kérjünk az Úrtól!
Nép: Add meg, Uram!
Pap: Hogy életünknek hátralevő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól!
Nép: Add meg, Uram!
Pap: Hogy életünket keresztény módon, gyötrelem és szégyen nélkül végezzük be, s hogy Krisztus félelmetes ítélőszéke előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól!
Nép: Add meg, Uram!
Pap: Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!
Nép: Néked, Uram!
Pap: Mert az irgalom, könyörület és emberszeretet Istene vagy és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Nép: Ámen.
Pap: Békesség mindnyájatoknak!
Nép: És a te lelkednek!
Pap: Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!
Nép: Néked, Uram!
Pap: Mert téged illet, hogy könyörülj rajtunk s üdvözíts minket Istenünk és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Nép: Ámen.


Pap: Bölcsesség!
Nép: Adj áldást!
Pap: Krisztus, a mi Istenünk ki áldott és dicsőített öröktől fogva.
Nép: Tedd erőssé, Isten, az igaz katolikus hitet örökkön-örökké!
Pap: Legszentebb Istenszülő üdvözíts minket!
Nép: Ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az Igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Istenszülő magasztalunk!

Vagy ünnepi magasztalás.


Pap: Dicsőség neked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked!
Nép: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Adj áldást uram!

A pap az elbocsátó imdáságot mondja.

Nép: Ámen.
Pap: Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és emberszeretetével mindig, most és mindenkor és örökkön-örökké.
Nép: Ámen.

Napi evangélium

Dox. Borbála nvtnő, János szé.
Kattintson ide az elolvasásához!

Eseménynaptár

"Van egy vadonatúj vászonom a csomagtartóban. Hé, mondom magamnak: ki sem nyitottad, meg sem nézted, nem hiányzik, nincs szükséged rá. Mondom magamnak: nálam van az ima, a zsoltár, a szívem ott van Krisztusban, nem hiányzik semmi sem nekem. Van lelki életem; ezért nem vonzanak a jó ruhák, az örömöm másban találom."*** Tszalikisz Szent Jakab ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Aki szereti az Urat, mindig gondol rá. Az Istenre való emlékezés imát szül a lelkében. Ha nem emlékszel az Úrra, akkor nem imádkozol, és ima nélkül a lélek nem marad meg Isten szeretetében, mert a Szentlélek kegyelme az imával együtt jár."*** Athoszi Szent Sziluán ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Az ember pusztulása az, amikor minden anyagi java "bőséggel" van. Ekkor alig érzi Isten jelenlétét és kegyelmét. El akarsz vezetni valakit Istentől? Adj neki bőséges anyagi javakat. Ó, és azonnal elfelejti Istent."*** Szent Paisziosz atya ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Ne vágyjatok arra, hogy örömöt és nyugalmat találjatok abban, amiben a lelketek bánkódik, és az isteni kegyelem nem nyugszik."*** Hészükhaszta Szent József ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Milyen nagy az ima ereje és milyen nagy a hit értéke! Legyen akkora hitünk Istenben, mint egy mustármag, és Isten, ha a javunkra válik, bármit kérünk, megadja nekünk."*** Tszalikisz Szent Jakab ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook