Szent Péter és Pál görögkatolikus templom

Bubrik Miklós parókus

Árkosy Viktor diakónus

Vecsernye – alkonyati istentisztelet

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön örökké.
Nép: Ámen

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.


Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!


Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!


Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.


Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod! Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek, és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.
Nép: Ámen.

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!


Jertek imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!
Jertek imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!
Jertek boruljunk le és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket!

103. zsoltár
Áldjad én lelkem az Urat, / Uram Istenem! fölötte fölséges vagy, dicsőségbe és ékességbe öltöztél,
világossággal, mint köntössel körül vagy öltve, / kiterjesztvén az eget, mint sátorfödelet;
ki befödöd vizekkel annak felső részeit, / ki a felhőt szekereddé teszed, ki a szelek szárnyain jársz;
ki angyalaidat szélvésszé teszed, / és szolgáidat égető tűzzé;
ki a földet állandóságra alapítottad, / hogy nem fog ingadozni örökkön-örökké.
A vízmélység öltözet gyanánt födte azt; / a hegyeken vizek állottak.
A te feddésed elől elfutottak; / mennydörgésed szavától megijedtek.
A hegyek fölemelkedtek, a völgyek alászállottak / azon helyre, melyet nekik alapítottál.
Határt vontál, melyet nem fognak átlépni, / s nem térnek vissza a földet elborítani.
Ki forrásokat fakasztasz a völgyekben, / a hegyek között folynak a vizek.
Iszik azokból minden mezei vad; / azok után lihegnek szomjúságukban a vadszamarak.
Azok mellett lakoznak az égi madarak; / a kősziklák közül szózatot adnak.
Ki megöntözöd a hegyeket onnan felől; / a te műveid gyümölcséből megelégíttetik a föld.
Ki szénát teremtesz a barmoknak, / és veteményt az emberek szolgálatára,
hogy kenyeret termessz a földből, / és bor vidámítsa föl az ember szívét;
hogy olajjal derítse föl orcáját, / és a kenyér erősítse meg az ember szívét.
Jóllaknak a mező fái, és a Libanon cédrusai; / melyeket ültetett.
Ott fészkelnek a madarak, / a gólya háza fő azok között.
A magas hegy a szarvasok, / a kőszikla a sündisznók menedéke.
A holdat időmértékül teremté; / a nap tudja lenyugvását.
Sötétséget parancsolsz és éj van., / mely alatt mind kimennek az erdei vadak,
az oroszlán ordító kölykei. / hogy ragadozzanak, és az Istentől magoknak eledelt keressenek. 
Fölkel a nap és összegyűlnek, / és hajlékaikba helyezkednek.
Kimegy az ember munkájára / és dolgára napestig.
Mely igen fölségesek a te műveid, Uram! / mindeneket bölcsességgel cselekedtél; mi a földet betölti, mind a te jószágod.
Ez a nagy és tágas öblű tenger, ott az úszók, melyeknek száma nincs, / a kicsiny állatok a nagyokkal;
Ott járnak a hajók, / a cethal, melyet alkottál, hogy játsszék abban.
Mindnyájan tőled várják, / hogy eledelt adj nekik idejében.
Te adván nekik, gyűjtenek; / fölnyitván kezedet, minden betelik jóval.
De ha elfordítod arcodat, megrémülnek; / ha elveszed lélekzetöket, elfogynak és a porba visszatérnek.
Beléjök bocsátván leheletedet, fölélednek; / és megújítod a föld színét.
Legyen az Úré a dicsőség mindörökké. / Az Úr örülni fog alkotmányaiban;
ki letekint a földre, és megrendíti azt; / ki a hegyeket megérinti és füstölögnek.
Énekelni fogok az Úrnak életemben, / dicséretet mondok az én Istenemnek, valamíg leszek.
Legyen kellemes neki az én beszédem; / én pedig az Úrban fogok gyönyörködni.
Fogyjanak el a bűnösök a földről és a gonoszok, úgy, hogy ne legyenek; / áldjad én lelkem az Urat.

Zsoltár után: Dicsőség… Most és… Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség neked Isten!

Békesség ekténia
Uram, tehozzád kiáltok, / hallgass meg engem; / figyelmezz imádságom hangjára, / midőn tehozzád kiáltok; / hallgass meg engem, Uram!

Igazodjék fel az én imádságom, / mint a tömjénfüst a te színed elé; / kezeimnek fölemelése / esti áldozat gyanánt. / Hallgass meg engem, Uram!

Következnek a sztihirák.

Előversek 10-re. 
Vidd ki a tömlöcből lelkemet, / hogy dicsérjem a te nevedet!
Az igazak várnak rám, / míg jót teszel velem.

Előversek 8-ra. 
A mélységekből kiáltok, Uram, hozzád. / Uram, hallgasd meg az én szómat!
Legyenek füleid figyelmesek / az én könyörgésem szavára.

Előversek 6-ra.
Ha a vétkeket figyelembe veszed, Uram! Uram, ki állhat meg előtted? / De nálad vagyon a kegyelem.
És a te törvényedért remélek benned Uram! Remél az én lelkem az ő igéjéért. / Az én lelkem az Úrban bízik.

Előversek 4-re.
A reggeli vigyázattól éjjelig bízzék Izrael az Úrban.
Mert az Úrnál az irgalmasság, és nála bőséges a megváltás, / és ő megszabadítja Izraelt minden gonoszságából.
Dicsérjétek az Urat, minden nemzetek; / dicsérjétek őt, minden népek!
Mert megerősödött rajtunk az ő irgalmassága, / és az Úr igazvolta mindörökké megmarad.

Dicsőség… Most és…

Sztihirák után Nagyvecsernyén a pap menetet tart.

A pap fennhangon: Bölcsesség igazhívők!

A kar énekli az esti hálaéneket
Enyhe világossága, / a szent és boldog, / és halhatatlan / mennyei Atya isteni dicsőségének, / Jézus Krisztus! / Eljövén a Napnak lenyugvásához / és látván az esteli fényt; / áldjuk az Atyát / s a Fiút, és a Szentlélek Istent! / Mert te méltó vagy, / hogy minden időben, / szent hangon énekeljünk tenéked, / Isten fia, / ki éltet adsz a világnak; / miért is ez a világ dicsőít téged.

Pap: Figyelmezzünk! Békesség mindnyájatoknak! Bölcsesség, figyelmezzünk!

A kar az előírt prokiment énekli. 

Szombaton. 92. zsoltár:
6. hang. Az Úr országol / ékességbe öltözött.

Vasárnap. 133. zsoltár:
8. hang. Íme, most áldjátok az Urat, / ti az Úr minden szolgái.

Hétfőn. 4. zsoltár:
4. hang. Az Úr meghallgat engem, / mikor hozzá kiáltok.

Kedden. 22. zsoltár:
1. hang. Uram, a te irgalmasságod követ engem / életem teljes napjaiban.

Szerdán. 53. zsoltár:
5. hang. Isten, a te nevedben szabadíts meg engem / és a te erődben ítélj meg engem.

Csütörtökön, 120. zsoltár:
6. hang. Az én segítségem az Úrtól van, / ki a mennyet és földet teremtette.

Pénteken, 58. zsoltár
7. hang. Isten, én oltalmam vagy, / és a te irgalmasságod megelőz engem.

Vajhagyó vasárnapon és a nagyböjt II. és IV. vasárnapján:
Ne fordítsd el orcádat a te szolgádtól, / mert szorongattatom, gyorsan hallgass meg engem; / legyen gondod lelkemre és szabadítsd meg azt.

A nagyböjt I., III. és V. vasárnapján:
Örökséget / adsz Uram / a téged félőknek.

A böjtök allelujás napjain prokimen helyett:
8. hang. Alleluja, alleluja, alleluja!

Húsvét vasárnapján, Tamás-vasárnapon, Pünkösd vasárnapján és Karácsony első napján:
Kicsoda oly nagy Isten, mint a mi Istenünk? / Te vagy az Isten, ki csodákat művelsz.

Húsvét hétfőn a Mennybemenetel, Úrszínváltozás, a Szent Kereszt és az Úrjelenés ünnepén:
A mi Istenünk a mennyben és a földön, amit akar, mindent végbe visz.

4. hang; dallama: Elcsodálkozott József. 
Add Urunk, hogy ez estén / minden bűntől megőrizzük magunkat.
Áldott vagy te. Urunk, atyáinknak Istene; / dicséretes és dicsőséges a te neved mindörökké. Ámen.
Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, / amint tebenned bíztunk.
Áldott vagy te, Urunk, / taníts meg minket a te igazságaidra.
Áldott vagy te, Uralkodó, / oktass bennünket a te igazságaidra.
Áldott vagy te, Szent, / világosíts meg minket a te igazságaiddal.
Uram, a te kegyelmed örökké, / kezeid munkáit meg ne vesd.
Téged illet a dicséret, / téged illet az ének.
Téged illet a dicsőség, / Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor / és örökkön-örökké. Ámen.

Pap: Teljesítsük esti könyörgésünket…

Előverses sztihirák

Szombaton a 92. zsoltárból
Az Úr országol, ékességbe öltözött.
Mert ő erősítette meg a föld kerekségét, mely ingani nem fog.
A te házadat szentség illeti, Uram, örök időkre.

Dicsőség… Most és…

A hét többi napján 122. zsoltár
Úgy néznek szemeink a mi Urunkra, Istenünkre, míg könyörül rajtunk.
Mert igen megtelt a mi lelkünk; gyalázatul a gazdagoknak, és megvetésül a kevélyeknek. 

Dicsőség… Most és…

Szent Simeon éneke:
Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat: / a te igéd szerint békességben / mert látták szemeim a tőled küldött Üdvözítőt, / kit rendeltél minden népek színe elé, / világosságul a pogányoknak, / és dicsőségül a te népednek. Izraelnek.


NAGYBÖJTBEN

Tropár, 1. hang. 
Üdvözlégy Istenszülő Szűz Mária; / malaszttal-teljes, az Úr van teveled; / áldott vagy te az asszonyok között, / és áldott a te méhednek gyümölcse, / mert szülted nekünk Krisztust, az Üdvözítőt, / a mi lelkeink szabadítóját. (Metánia)

Dicsőség… 
Krisztus keresztelője, kérünk téged, / emlékezzél meg mindnyájunkról, / hogy megszabaduljunk gonoszságainkból; / mert neked adatott a kegyelem, / hogy imádkozzál érettünk. (Metánia)

Most és… 
Könyörögjetek érettünk szent apostolok, / próféták, vértanúk és minden szentek, / hogy megmeneküljünk minden bajtól és aggodalomtól; / mert ti vagytok Üdvözítőnk előtt a mi meleg pártfogóink. (Metánia)

Pap: A te oltalmad alá / sietünk Istenszülő Szűz, / meg ne vesd szükségünk idején könyörgésünket, / hanem szabadíts meg minket / minden veszedelemtől, / mint egyedül áldott / és szeplőtelen. (Metánia nélkül)

Ezek után: Uram irgalmazz, 40-szer. Dicsőség… Most és…, Ki a keruboknál… Az Úr nevében adj áldást atya!

Pap: Legyen áldott és dicsőített Krisztus, a mi Istenünk, öröktől fogva, most és mindenkor s örökkön-örökké.
Nép: Ámen.

Mennyei Királyunk, erősítsd meg az igazhitű Uralkodókat. Szilárdítsd meg a hitet. Szelídítsd meg a hitetleneket! Adj békességet a világnak. Őrizd meg épségben e községet (várost); elhunyt atyáinkat és testvéreinket iktasd az igazak hajlékába! A mi bűnbánatunkat és gyónásunkat pedig fogadd el Urunk és könyörülj rajtunk. mint jóságos és emberszerető.
Nép: Ámen.

Uram irgalmazz! Uram irgalmazz! Uram irgalmazz! Dicsőség… Most és…, Ki a keruboknál… Az Úr nevében… Könyörüljön… (Három metánia)

Szent Efrém Fohászai:
Életem Ura és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóravaló restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét!
Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, állhatatosság és szeretet lelkét!
Igen, Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem felebarátomat, mert áldott vagy örökkön-örökké. Ámen.

Napi evangélium

Halottak emlékezete - Eutik fszvt.
Kattintson ide az elolvasásához!

Eseménynaptár

"Szokj rá az önkritikára, nehogy valamilyen bűnt kövess el a gondolkodásoddal, nehogy a nyelved eltávolodjon az elmédtől, és helytelen beszédet mondjon, nehogy akaratlanul is bűnt kövess el."*** Nagy Szent Bazil ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Azért élünk szenvedésben, mert távol vagyunk Istentől, akit szeretünk. Ez a következő helyzetet teremti meg: fájdalmat érzünk az Istentől való megfosztottság miatt, ugyanakkor a bennünk lévő tűz nagy erővel Isten felé lök bennünket."*** Szent Szofroniosz atya ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
Szépül a templomunk. ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
"Az ember megváltozik, amikor beárnyékolja az isteni kegyelem! Ez az isteni kegyelem a vértanúkat nemcsak arra késztette, hogy ne érezzék vértanúságuk fájdalmát, hanem arra is, hogy örömmel tegyenek tanúságot Krisztusért."*** Katunákiai Szent Efrém ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook
5.hang (előverses sztichira)Uram, vétkezni meg nem szűnök,emberszeretetedre pedig magamat méltóvá tenni nem tudom,bocsásd meg képtelenségemet, egyetlen Jóságos,és könyörülj rajtam. ... Mutass többetMutass kevesebbet
View on Facebook