Szent Péter és Pál görögkatolikus templom

Bubrik Miklós parókus

Árkosy Viktor diakónus

Akathiszt szent Szpiridon főpaphoz

Ciprus szigetén született egyszerű szülőktől. Juhokat őrzött, majd házasságot kötött. Egyszerű, mély hitű ember volt, azért Isten méltónak találta a főpapságra. Sok csodát tett. Hosszú, áldásos élet után halt meg 349 táján.
Ünnepe: december 12.

Tropár, 1 hang

Az első zsinat diadalmas harcosának * és csodatevőnek mutattad magad, isteni ihletettségű Szpiridon atyánk. * Azért a sírban fekvő holtat megszólaltattad * az aranykígyót összetörted, * és a szent imádkozásban való buzgalmad által * az angyaloknak lettél szolgálattevő társa, ó legszentebb, * Dicsőség Krisztusnak, ki téged megdicsőített, * dicsőség annak, ki téged megkoszorúzott, * dicsőség Annak, ki általad mindnyájunknak gyógyulást ajándékozott.

1. konták.

Az Úrtól igen megdicsőített főpap és csodatévő, Szpiridon, most tiszteletreméltó emlékedet ünnepelve, mint aki sokat tudsz nekünk segíteni a téged megdicsőítő Krisztusnál, alázatosan kiáltjuk neked: ments meg minket minden bajtól és gonosztól, hogy hálaadással mondjuk neked:

Üdvözlégy Szpiridon csodálatos csodatévő!

1. ikosz

Ifjúságodtól minden erénnyel ékeskedve, életeddel az angyalokat követve, te Szpiridon főpap, valóban Krisztus barátjaként mutatkoztál, mi pedig látván téged mennyei embert és földi angyalt, istenfélelemmel, meghatottan mondjuk neked:

Üdvözlégy a Szentháromság titkait szemlélő értelem, * Üdvözlégy, aki lelkedet fénylő ragyogással gazdagítottad, * Üdvözlégy sokfényű világító, * Üdvözlégy, aki értelmedet szenvedélytelenséggel világítottad meg, * Üdvözlégy aki fiatal korodtól az igazi egyszerűséget és hallgatagságot szeretted meg, * Üdvözlégy szüzesség ékessége, * Üdvözlégy, a szeretet kiapadhatatlan folyama, * Üdvözlégy, mert az idegenszerető Ábrahámot utánoztad, * Üdvözlégy, mert a házad ajtaját mindenkinek szívesen kinyitottad,* Üdvözlégy, szegények képviselője, * Üdvözlégy, mert a legszentebb lélek hajléka vagy, * Üdvözlégy Szpiridon, csodálatos csodatévő!

2. konták

Látván Ciprus szigete és minden keresztény ország, a te romolhatatlan ereklyéidet, ó főpap, amelyekből bőséges gyógyítások áradnak, megörvendeztek; mi is tisztelvén téged, mint a kegyelem nekünk felülről küldött bőséges forrásait, énekeljük a mennyei és földi javak égi Megadójának: Alleluja!

2. ikosz

Isteni értelmet bírván, még az értelmetlen juhok pásztora lévén, téged a pásztorok Fejedelmének: Krisztusnak jóakaratából a szellemi juhok pásztorává választottak. A hívek pedig megértve, hogy jó pásztor vagy, aki fáradhatatlanul nyájaddal törődsz,így énekeltek:

Üdvözlégy, a fölséges Isten főpapja, aki a felszentelésben bőségesen kaptad az isteni kegyelmet, * Üdvözlégy égő és világító sokfényű világosság, * Üdvözlégy hűséges munkás Krisztus szőlőjében, * Üdvözlégy, nyájadat a hit és a tisztesség pázsitján legeltető főpásztor, * Üdvözlégy, aki erényeid ragyogásával a világot megvilágosítottad, * Üdvözlégy, aki Krisztus oltáránál isteni áldozatot ajánlottál fel, * Üdvözlégy, az istenhitűség értelmével felékesített főpap, * Üdvözlégy, aki apostoli tanítást végezvén, a híveket az üdvözítő tanítás folyamaival itattad meg, * Üdvözlégy mert a bölcseket is megvilágosítottad, * Üdvözlégy, igazhitűek dicsősége és az egyház megingathatatlan megerősödése, * Üdvözlégy atyák ékessége, jámbor áldozópapok dicsérete és dicsősége, * Üdvözlégy Szpiridon csodálatos csodatévő!

3. konták

Magasságbelinek téged megárnyékozó ereje által isteni bölcsességűnek mutatkoztál Szpiridon főpap, mert tenyereddel összegyúrván az agyagot a Személyek háromságát mindenki számára világosan megvilágosítottad, azért a zsinatra összegyűlt álbölcseskető filozófusok megrémültek, a hívek pedig a megfoghatatlan és téged az üdvösségre bölcsé tévő Háromságot dicsőítették énekelve Neki: Alleluja!

3. ikosz

Téged a zsinat minden atyja gondolataiban egyszerűnek tartván, és a könyvbeli tanításban műveletlennek, arra kértek téged Szpiridon atya, hogy ne vitatkozz szavakkal a magát bölcsnek vélő bölcselővel. Te pedig főpap, az Isten iránti buzgóságtól égve, híve azt, hogy Krisztus hirdetése nem az emberi bölcsesség fennkölt szavaiban, hanem a Lélek és erő megnyilvánulásában van, okosan leleplezted őt, értelmessé tetted, és az igaz útra megtanítottad. Ezt a csodát látván, mindnyájan felkiáltottak:

Üdvözlégy, igazhitű bölcsesség világossága, * Üdvözlégy, mert azt mondták, hogy a bölcs vitatkozókat megszégyenítetted, * Üdvözlégy kegyelemtől bővelkedő forrás, * Üdvözlégy megingathatatlan oszlop, aki a hitben lévőket szilárdan tartja, * Üdvözlégy, aki hirdette a Szentháromságot, * Üdvözlégy, aki a mindent megölő eretnekséget elhomályosítod, * Üdvözlégy, aki által legyőzetett az értelmetlenség, * Üdvözlégy földi test, aki kezdettel hirdetted a Szentháromságot, * Üdvözlégy, mert agyagból tüzet és vizet vettél a Szentháromság hitágazatának megerősítésére, * Üdvözlégy, mert felvilágosítottad az embereket, hogy dicsőítsék az Atyával együtt kezdetnélküli, valóban egyvalóságú Igét, * Üdvözlégy, mert a kígyó fejét, Árius gyilkos eretnekségét leverted, * Üdvözlégy, mert általad felemésztődött a gonoszság, * Üdvözlégy, mert a hitetlen vitatkozó bölcset igaz hitre térítetted, * Üdvözlégy Szpiridon, csodálatos csodatevő!

4. konták

Az életet egyszerűségében és szegénységében töltvén, a szegényeknek és bajlódóknak táplálója és segítője voltál, és a szegények iránti szeretet miatt a kígyót arannyá változtattad, és azt annak adtad, aki segítségedet kérte. E csodán elcsodálkozva, hálásan mondjuk Istennek: Alleluja!

4. ikosz

Meghallotta mindenki és mindenütt, hogy Szpiridon főpap valóban a Szentháromság lakóhelye: mert lakozott az Atyaisten, a Fiúisten és a Szentlélekisten. Ezért te, szavakkal és tettekkel hirdetted minden kereszténynek a megtestesült igaz Istent, akik mondták:

Üdvözlégy Isten szavainak tikos helye, * Üdvözlégy, aki Isten gondviselését a világ üdvözítéséről világossá tetted. * Üdvözlégy, mert megtanítottad azt, hogy nem kell fürkészni ami az értelemnél és bölcsességnél magasabb, * Üdvözlégy, aki kinyilvánítottad Istennek benned működő megfoghatatlan erejét, * Üdvözlégy, mert ajkaid által maga Isten szólt, * Üdvözlégy, mert téged mindenki kedvesen hallgatott, * Üdvözlégy, aki a bálványimádás ködét elűzted, * Üdvözlégy, mert sokakat az igaz hitre vezettél, * Üdvözlégy, mert a láthatatlan kígyók fejeit összezúztad, * Üdvözlégy, mert általad megdicsőül a keresztény hit, * Üdvözlégy mint világító, aki megvilágosítod azokat, akik téged boldognak mondanak, * Üdvözlégy a keresztény hit és igazhitűség harcosa, * Üdvözlégy, Szpiridon, csodálatos csodatévő.

5. konták

Erényes életed miatt eltettél az isteni Lélekkel, Szpiridon főpap, mivel szelíd, irgalmas, tisztaszívű, béketűrő, a rossz napra nem emlékező, vendégszerető voltál, azért a teremtő a csodákban dicsőségesnek mutatott téged. Mi pedig, a téged megdicsőítő Istent dicsérve énekeljük neki: Alleluja!

5. ikosz

Az angyalokhoz hasonló Szpiridont látjuk, a nagy csodatevőt, amikor az ország az esőtlenségtől és szárazságtól nagyon szenvedett; éhség volt és seb, és az emberek nagy sokasága meghalt, a főpap imádságára pedig az égből a földre eső jött. A bajból megmenekült emberek pedig hálásan kiáltották:

Üdvözlégy, aki hasonló lettél a nagy Illés prófétához, * Üdvözlégy. mert az éhséget és szükséget elvevő esőt idejében lehívtad, * Üdvözlégy, aki imádságaiddal az eget újra bezártad, * Üdvözlégy, mert az irgalmatlan kereskedőt birtokának elvesztésével büntetted meg, * Üdvözlégy, mert a kérőknek bőségesen adtál eledelt, * Üdvözlégy, mert Istent kedvező irgalmasságát az emberek iránt megindítod, * Üdvözlégy erőtlenek erőtlenségének elvevője, * Üdvözlégy az emberek kegyelmes segítője, * Üdvözlégy, aki egészséget adsz a betegeknek, * Üdvözlégy, akitől félnek az ördögök, * Üdvözlégy számtalan csoda forrása, * Üdvözlégy csodálatos Szpiridon, csodálatos csodatévő.

6. konták

Az ószövetségi sátor függönye eltakarta a Szentek Szentéjében a frigyszekrényt, a mannát és a törvénytáblákat. A te templomodban Szpiridon főpap, benne van a te sírod mint frigyszekrény, szent ereklyéid mint manna, szíved, mint az isteni kegyelem törvénytáblái, amelyen látjuk a belevésett éneket: Alleluja!

6. ikosz

Ciprus népét egyszer a gonoszság megsokadozása miatt, Isten a föld terméketlenségével büntette meg; amikor pedig eljött szent Szpiridonhoz az ismeretes földműves, segítséget kérve, adott neki egy aranyat. Amikor pedig megszűnt a szegénység, az a földműves újra visszahozta az aranyat, és ó csoda, az arany kígyóvá lett. Dicsőítve a szentjeiben csodálatos Istent énekeljük:

Üdvözlégy, mert a botját csodálatosan kígyóvá változtató Mózest utánoztad, * Üdvözlégy emberszerető pásztor, aki nyájad szellemi juhait megmentetted a bajoktól, * Üdvözlégy, aki mindenki meggazdagítottál minden jóval, * Üdvözlégy mint szegényket tápláló Illés, * Üdvözlégy, aki az irgalomnélkülieket irgalomra fordítottad, * Üdvözlégy a világban élő emberek iránti követésre méltó példája, * Üdvözlégy a hívők és hitetlenek megsegítése a bajokban, * Üdvözlégy a várost és vidéket megárnyékozó árnyékot adó fa, * Üdvözlégy a kerkiraiak dicsősége és dicsérete, * Üdvözlégy, aki a föld törvényeit imádság által megváltoztatod, * Üdvözlégy, aki előre látod a jövőnket, mint jelenvalókat, * Üdvözlégy Szpiridon, csodálatos csodatévő.

7. konták

Mint az Úr előtt mindenkiért közben járó, úgy mutatkoztál Szpiridon főpap, azért mi is oltalmad alá menekülünk, üdvösséget keresve, mert te vagy segítségünk minden szükségben, az éhség és halált hozó seb idején, és a bajok és kísértések minden órájában. Ezért hálásan énekeljük Istennek: Alleluja!

7. ikosz

Új és szentséges csodát láttunk: amikor te atya, elmentél, hogy megmentsd az igazságtalanul halálraítélteket viharos patak állta el az utadat te pedig a mindenható Isten nevében megparancsoltad neki, hogy álljon meg, és útitársaiddal átmentél a folyón, mint a szárazon. E csoda híre mindenütt elterjedt, és mindenki dicsőítette Istent, ezt mondva neked:

Üdvözlégy, aki mint egykor Józsue, Nun fia, a Jordán folyón, mint szárazon átmentél, * Üdvözlégy, aki a folyó rohamát megszelídítetted, * Üdvözlégy, mert az irgalmasságtól indíttatva fáradságos utat vállaltál, * Üdvözlégy, mert az átkot szétszakítottad és az ártatlant az igazságtalan haláltól és a börtön kötelékeiből megmentetted, * Üdvözlégy az Isten szerinti élet jó előmozdítója, * Üdvözlégy az ártatlanul elnyomottak védelmezője, * Üdvözlégy a víz természetes törvényeinek megváltoztatója, * Üdvözlégy, mert a bírót értelmessé tetted és a gyilkosságtól megmentetted, * Üdvözlégy a lelkek igazi megjavítója, * Üdvözlégy a patakot visszatartó csodálatos erő, * Üdvözlégy a hozzád menekülő emberek szívének megvidámítása, * Üdvözlégy Szpiridon, csodálatos csodatévő !

8. konták

Vándor és zarándok voltál a földön, mint a többi ember, de a Mindentudó, anyád méhétől nagy kedveltnek és csodatévőnek mutatott téged, Szpiridon főpap, mert ördögöket űzöl, minden betegséget és sebet meggyógyítasz, az emberek gondolatait látod, ezért is mutatkoztál csodálatosnak a szentek között. Mi pedig, a mindenek jótevőjéhez: Istenhez imádságot küldve, énekeljük neki: Alleluja

8. ikosz

Az egész Világ nagy rémülettel remegett meg, amikor meghallotta, hogy szavadra a halál visszaadja a sírokból a halottakat, és felkiáltott:

Üdvözlégy, aki életre hívtad halott lányt, hogy mutassa meg a neki átadott kincseket, * Üdvözlégy, a ki megvigasztaltad a szomorú özvegyet, aki az aranyat megőrzésre átadta, * Üdvözlégy, aki a halott lányt a halálból feltámasztottad , * Üdvözlégy, aki az örömtől hirtelenül meghal anyját életre hoztad, * Üdvözlégy, aki hasonló lettél az imádsággal a száreftai özvegy fiának életét visszahozó Illéshez, * Üdvözlégy, mert a gyereket a halálból felébresztő Elizeust is utánoztad, * Üdvözlégy az embereket igen buzgón szertő pásztor, * Üdvözlégy, aki a lábaidat könnyeivel áztató parázna nőnek Isten nevével bűneit megbocsátottad, * Üdvözlégy, aki a főapostol szent buzgósását követed, * Üdvözlégy, mert a megátalkodott bűnös nő, szavaidra súlyos betegségben meghalt, * Üdvözlégy, aki a földnek imáiddal termékenységet kértél, * Üdvözlégy az emberek feltámadásának változatlan bizonyítása, * Üdvözlégy Szpiridon, csodálatos csodatévő!

9. konták

Az isteni Lélek fénysugaraival lettél megvilágosítva, Szpiridon főpap, mivel a bölcsesség Lelkét bírtad, mert bölcs szavaiddal az értelmetleneket okosságra vezetted, és az atyák közt a hitet megerősítetted; az értelem Lelkét bírtad, mert az elhomályosodott elméket megvilágosítottad; Isten félelmének Lelkét bírtad, mert állandóan Istennek tetsző tettekkel a lelkeket megtisztítottad, azért a Fölséges trónja előtt állván, az angyalok seregével énekled Neki: Alleluja!

9. ikosz

A szellemi juhok pásztorának botját a pásztorok Fejedelmétől: az Úr Jézustól megkapván, szent Szpirdon, nem változott meg életed, mint önzetlen, szelíd, szeretetből mindent eltűrő, nem szégyelltél törődni értelmetlen juhaid nyájával sem; mindez felindít bennünket, hogy dicsérjük Istent és ezt mondjuk neked:

Üdvözlégy, aki a világ dicsőségét, mint hiúságot megvetetted, * Üdvözlégy, aki a mennyekben nagy jutalmat nyertél, * Üdvözlégy, aki a világ szépségeit szemétnek tartottad, * Üdvözlégy a mennyei javak edénye, * Üdvözlégy a ciprusiak szentséges legelője, * Üdvözlégy, mert miattad, juhaid elrablóit Isten láthatatlan kötelékekkel megkötözted, * Üdvözlégy, aki a tolvajnak atyai tanítást adtál, * Üdvözlégy, aki irgalmasságod folytán az álom nélkül eltöltött éjszakákért kosokat ajándékoztál, * Üdvözlégy, aki a kecske engedetlensége által, őt mint az értelmes kereskedőt aki értékét elrejtette, leleplezted, * Üdvözlégy, aki ezüstjeid elrejtőjét bűnbánatra vezetted, * Üdvözlégy, mert a haszonlesés szenvedélyétől őt a jóra való figyelmeztetéssel meggyógyítottad, * Üdvözlégy Szpiridon, csodálatos csodatévő!

10. konták

Üdvözítve az Istentől reád bízott nyája lelkét, te, Szpiridon főpap, Isten akaratából lettél megbízva, hogy megmutasd dicsőségedet, de még inkább az igaz Isten dicsőségét más vidékeken is, hogy mindenütt dicsőítsék az igaz Istent, énekelve: Alleluja!

10. ikosz

Szent Szpiridon, gyors segítség és közbenjáró, minden bajban és betegségben, királyi parancsra, mint a többi pásztor is eljöttél, Antiochiába, ahol Konstantinusz császárt a betegség tartotta fogva; a főpap, érintve fejét, egészségesé is tette. E csodán álmélkodva mondjuk neked:

Üdvözlégy, akit álomlátásban az angyal, mint gyógyítót mutatott be téged a császárnak, * Üdvözlégy, aki öregkorban Isten szeretetéért a fáradságos útra vállalkoztál, * Üdvözlégy, aki téged arcul ütő királyi szolgának az Úr parancsára a másikat is odatartottad, * Üdvözlégy alázatosság oszlopa, * Üdvözlégy, aki könnyek között kérő császárnak egészséget adományoztál, * Üdvözlégy, aki megalázkodásod folytán a szolgát értelmessé tetted, és irgalomra tanítottad, * Üdvözlégy, mert a földi kincset meggyűlölvén a császár aranyát elvetetted, * Üdvözlégy, mert tanítványodat: Trifilioszt a földi javak iránti hajlamokból elfordítottad, és Isten kegyelmének edényévé tetted, * Üdvözlégy, mert Alexandriába jővén, a bálványok leomlottak, * Üdvözlégy, akinek az ördögök is engedelmeskednek, * Üdvözlégy, mert a bálványimádástól sokakat elfordítottál, * Üdvözlégy, Szpiridon, csodálatos csodatévő!

11. konták

Angyali ének voltál, amikor a templomban, ó Szpiridon főpap, esi imádságodat ajánlottad fel, és nem volt veled együttszolgáló. A város lakosai pedig meghallván a csodás éneket, a templomba mentek és senkit nem láttak, a mennyei erőkkel énekelték: Alleluja!

11. ikosz

A világnak fényt árasztó világosság, az angyaloknak beszélőtársa voltál a földön Szpiridon főpap, lelkedet Isten kezébe adva, átköltöztél a mennyei lakóházakba, az Úr trónja előtt imádkozva a világért. Mi pedig, földön élők ezt mondjuk neked:

Üdvözlégy, mert neked még életedben angyalok szolgátak veled, * Üdvözlégy, aki főangyalok zsoltárénekét hallottad, * Üdvözlégy a mi átváltozásunk látható formája, * Üdvözlégy, mivel hiányzott az olaj a templomban, miattad Isten bőségesen megtöltötte lámpáidat azzal, * Üdvözlégy az Isteni ragyogás lámpája, * Üdvözlégy Isten kegyelmének edénye, amely olajhoz hasonlóan megtölti lelkedet, * Üdvözlégy kiapadhatatlan forrás, amely állandóan árasztod mindenkinek a kegyelnem folyamait, * Üdvözlégy, akin álmélkodnak az angyalok, * Üdvözlégy, aki a diakónus törvényszegését a templomban a templomban megbüntetted, * Üdvözlégy, aki a hangjával büszkélkedőt hangjától és nyelvétől megfosztottad, * Üdvözlégy, mert a hőség idején a magasból hirtelen jött harmat szent fejedet felüdítette, * Üdvözlégy, aki ebben a jelben elköltözésed közelségé előre láttad, * Üdvözlégy Szpiridon csodálatos csodatévő!

12. konták

Még hűséges életedben oltalom és menedék lévén a hozzád folyamodómnak, te, főpap, nem hagytál el minket árván elhunytad után sem. Isten, aki legyőzi a Természet rendjét, megőrizte ereklyéidet sértetlenül az igaz hit és jámborság megerősítésére, a halhatatlanság jeléül, akit dicsőítve énekelünk: Alleluja!

12. ikosz

Éneklünk téged, ó Isten főpapja, mert ámulatba ejtetted az egész világot szent ereklyéidből áradó csodákkal, azért mindnyájan, akik hittel járulnak és megcsókolják azokat, minden üdvös kérésüket megkapják. Mi pedig dicsőítve neked erőt adó, téged a hallhatatlanság koronájával koronázó, és általad tevékenykedő Istent, énekeljük neked:

Üdvözlégy aki az éhínség idején a hajósoknak megjelentél, * Üdvözlégy, aki szent ereklyéihez hittel folyamodó vakoknak látást ajándékoztál, * Üdvözlégy, aki a gyermeket meggyógyítottad gyógyíthatatlan betegségéből, * Üdvözlégy, aki az ördögöt az asszonyból kiűzted, és őt egészségessé tetted, * Üdvözlégy, Kerkira választott hadvezére, * Üdvözlégy, aki az istentelen avarok hadseregeit kiűzetd és hajóikat a mélységbe merítetted, * Üdvözlégy, akit angyalok seregétől környezve láttak, aki jobb kezében kivont kardot tartott amelyet az ellenség megrémítésére vontál ki, * Üdvözlégy, aki a fővezérnek megtiltottad templom építését, hogy abban Liturgiát végezzen kovásztalan kenyéren, * Üdvözlégy, aki a latin fővezért szörnyű halállal verted meg, * Üdvözlégy aki az ő ábrázolását a házban /Velencében/ villámmal égetted el, * Üdvözlégy, aki a nyugat szakadár álokoskodásait megszégyenítetted, * Üdvözlégy, aki megerősítetted, hogy egyedül az igaz hit az igazi és üdvözítő az emberek számára, * Üdvözlégy, Szpiridon, csodálatos csodatevő!

13. konták

Ó, Krisztus csodálatos főpapja, Szpiridon atya! Fogadd el jelen imádságunkat, ments meg minket minden bajtól és támadástól, add meg bűneink bocsánatát, és mentsd ki az örök halálból mindazokat, akik éretted éneklik Istennek: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták,

Ciprus szigetén született egyszerű szülőktől. Juhokat őrzött, majd házasságot kötött. Egyszerű, mély hitű ember volt, azért Isten méltónak találta a főpapságra. Sok csodát tett. Hosszú, áldásos élet után halt meg 349 táján.

Ünnepe: december 12.

Tropár, 1 hang

Az első zsinat diadalmas harcosának * és csodatevőnek mutattad magad, isteni ihletettségű Szpiridon atyánk. * Azért a sírban fekvő holtat megszólaltattad * az aranykígyót összetörted, * és a szent imádkozásban való buzgalmad által * az angyaloknak lettél szolgálattevő társa, ó legszentebb, * Dicsőség Krisztusnak, ki téged megdicsőített, * dicsőség annak, ki téged megkoszorúzott, * dicsőség Annak, ki általad mindnyájunknak gyógyulást ajándékozott.

1. konták.

Az Úrtól igen megdicsőített főpap és csodatévő, Szpiridon, most tiszteletreméltó emlékedet ünnepelve, mint aki sokat tudsz nekünk segíteni a téged megdicsőítő Krisztusnál, alázatosan kiáltjuk neked: ments meg minket minden bajtól és gonosztól, hogy hálaadással mondjuk neked:

Üdvözlégy Szpiridon csodálatos csodatévő!

1. ikosz

Ifjúságodtól minden erénnyel ékeskedve, életeddel az angyalokat követve, te Szpiridon főpap, valóban Krisztus barátjaként mutatkoztál, mi pedig látván téged mennyei embert és földi angyalt, istenfélelemmel, meghatottan mondjuk neked:

Üdvözlégy a Szentháromság titkait szemlélő értelem, * Üdvözlégy, aki lelkedet fénylő ragyogással gazdagítottad, * Üdvözlégy sokfényű világító, * Üdvözlégy, aki értelmedet szenvedélytelenséggel világítottad meg, * Üdvözlégy aki fiatal korodtól az igazi egyszerűséget és hallgatagságot szeretted meg, * Üdvözlégy szüzesség ékessége, * Üdvözlégy, a szeretet kiapadhatatlan folyama, * Üdvözlégy, mert az idegenszerető Ábrahámot utánoztad, * Üdvözlégy, mert a házad ajtaját mindenkinek szívesen kinyitottad,* Üdvözlégy, szegények képviselője, * Üdvözlégy, mert a legszentebb lélek hajléka vagy, * Üdvözlégy Szpiridon, csodálatos csodatévő!

2. konták

Látván Ciprus szigete és minden keresztény ország, a te romolhatatlan ereklyéidet, ó főpap, amelyekből bőséges gyógyítások áradnak, megörvendeztek; mi is tisztelvén téged, mint a kegyelem nekünk felülről küldött bőséges forrásait, énekeljük a mennyei és földi javak égi Megadójának: Alleluja!

2. ikosz

Isteni értelmet bírván, még az értelmetlen juhok pásztora lévén, téged a pásztorok Fejedelmének: Krisztusnak jóakaratából a szellemi juhok pásztorává választottak. A hívek pedig megértve, hogy jó pásztor vagy, aki fáradhatatlanul nyájaddal törődsz,így énekeltek:

Üdvözlégy, a fölséges Isten főpapja, aki a felszentelésben bőségesen kaptad az isteni kegyelmet, * Üdvözlégy égő és világító sokfényű világosság, * Üdvözlégy hűséges munkás Krisztus szőlőjében, * Üdvözlégy, nyájadat a hit és a tisztesség pázsitján legeltető főpásztor, * Üdvözlégy, aki erényeid ragyogásával a világot megvilágosítottad, * Üdvözlégy, aki Krisztus oltáránál isteni áldozatot ajánlottál fel, * Üdvözlégy, az istenhitűség értelmével felékesített főpap, * Üdvözlégy, aki apostoli tanítást végezvén, a híveket az üdvözítő tanítás folyamaival itattad meg, * Üdvözlégy mert a bölcseket is megvilágosítottad, * Üdvözlégy, igazhitűek dicsősége és az egyház megingathatatlan megerősödése, * Üdvözlégy atyák ékessége, jámbor áldozópapok dicsérete és dicsősége, * Üdvözlégy Szpiridon csodálatos csodatévő!

3. konták

Magasságbelinek téged megárnyékozó ereje által isteni bölcsességűnek mutatkoztál Szpiridon főpap, mert tenyereddel összegyúrván az agyagot a Személyek háromságát mindenki számára világosan megvilágosítottad, azért a zsinatra összegyűlt álbölcseskető filozófusok megrémültek, a hívek pedig a megfoghatatlan és téged az üdvösségre bölcsé tévő Háromságot dicsőítették énekelve Neki: Alleluja!

3. ikosz

Téged a zsinat minden atyja gondolataiban egyszerűnek tartván, és a könyvbeli tanításban műveletlennek, arra kértek téged Szpiridon atya, hogy ne vitatkozz szavakkal a magát bölcsnek vélő bölcselővel. Te pedig főpap, az Isten iránti buzgóságtól égve, híve azt, hogy Krisztus hirdetése nem az emberi bölcsesség fennkölt szavaiban, hanem a Lélek és erő megnyilvánulásában van, okosan leleplezted őt, értelmessé tetted, és az igaz útra megtanítottad. Ezt a csodát látván, mindnyájan felkiáltottak:

Üdvözlégy, igazhitű bölcsesség világossága, * Üdvözlégy, mert azt mondták, hogy a bölcs vitatkozókat megszégyenítetted, * Üdvözlégy kegyelemtől bővelkedő forrás, * Üdvözlégy megingathatatlan oszlop, aki a hitben lévőket szilárdan tartja, * Üdvözlégy, aki hirdette a Szentháromságot, * Üdvözlégy, aki a mindent megölő eretnekséget elhomályosítod, * Üdvözlégy, aki által legyőzetett az értelmetlenség, * Üdvözlégy földi test, aki kezdettel hirdetted a Szentháromságot, * Üdvözlégy, mert agyagból tüzet és vizet vettél a Szentháromság hitágazatának megerősítésére, * Üdvözlégy, mert felvilágosítottad az embereket, hogy dicsőítsék az Atyával együtt kezdetnélküli, valóban egyvalóságú Igét, * Üdvözlégy, mert a kígyó fejét, Árius gyilkos eretnekségét leverted, * Üdvözlégy, mert általad felemésztődött a gonoszság, * Üdvözlégy, mert a hitetlen vitatkozó bölcset igaz hitre térítetted, * Üdvözlégy Szpiridon, csodálatos csodatevő!

4. konták

Az életet egyszerűségében és szegénységében töltvén, a szegényeknek és bajlódóknak táplálója és segítője voltál, és a szegények iránti szeretet miatt a kígyót arannyá változtattad, és azt annak adtad, aki segítségedet kérte. E csodán elcsodálkozva, hálásan mondjuk Istennek: Alleluja!

4. ikosz

Meghallotta mindenki és mindenütt, hogy Szpiridon főpap valóban a Szentháromság lakóhelye: mert lakozott az Atyaisten, a Fiúisten és a Szentlélekisten. Ezért te, szavakkal és tettekkel hirdetted minden kereszténynek a megtestesült igaz Istent, akik mondták:

Üdvözlégy Isten szavainak tikos helye, * Üdvözlégy, aki Isten gondviselését a világ üdvözítéséről világossá tetted. * Üdvözlégy, mert megtanítottad azt, hogy nem kell fürkészni ami az értelemnél és bölcsességnél magasabb, * Üdvözlégy, aki kinyilvánítottad Istennek benned működő megfoghatatlan erejét, * Üdvözlégy, mert ajkaid által maga Isten szólt, * Üdvözlégy, mert téged mindenki kedvesen hallgatott, * Üdvözlégy, aki a bálványimádás ködét elűzted, * Üdvözlégy, mert sokakat az igaz hitre vezettél, * Üdvözlégy, mert a láthatatlan kígyók fejeit összezúztad, * Üdvözlégy, mert általad megdicsőül a keresztény hit, * Üdvözlégy mint világító, aki megvilágosítod azokat, akik téged boldognak mondanak, * Üdvözlégy a keresztény hit és igazhitűség harcosa, * Üdvözlégy, Szpiridon, csodálatos csodatévő.

5. konták

Erényes életed miatt eltettél az isteni Lélekkel, Szpiridon főpap, mivel szelíd, irgalmas, tisztaszívű, béketűrő, a rossz napra nem emlékező, vendégszerető voltál, azért a teremtő a csodákban dicsőségesnek mutatott téged. Mi pedig, a téged megdicsőítő Istent dicsérve énekeljük neki: Alleluja!

5. ikosz

Az angyalokhoz hasonló Szpiridont látjuk, a nagy csodatevőt, amikor az ország az esőtlenségtől és szárazságtól nagyon szenvedett; éhség volt és seb, és az emberek nagy sokasága meghalt, a főpap imádságára pedig az égből a földre eső jött. A bajból megmenekült emberek pedig hálásan kiáltották:

Üdvözlégy, aki hasonló lettél a nagy Illés prófétához, * Üdvözlégy. mert az éhséget és szükséget elvevő esőt idejében lehívtad, * Üdvözlégy, aki imádságaiddal az eget újra bezártad, * Üdvözlégy, mert az irgalmatlan kereskedőt birtokának elvesztésével büntetted meg, * Üdvözlégy, mert a kérőknek bőségesen adtál eledelt, * Üdvözlégy, mert Istent kedvező irgalmasságát az emberek iránt megindítod, * Üdvözlégy erőtlenek erőtlenségének elvevője, * Üdvözlégy az emberek kegyelmes segítője, * Üdvözlégy, aki egészséget adsz a betegeknek, * Üdvözlégy, akitől félnek az ördögök, * Üdvözlégy számtalan csoda forrása, * Üdvözlégy csodálatos Szpiridon, csodálatos csodatévő.

6. konták

Az ószövetségi sátor függönye eltakarta a Szentek Szentéjében a frigyszekrényt, a mannát és a törvénytáblákat. A te templomodban Szpiridon főpap, benne van a te sírod mint frigyszekrény, szent ereklyéid mint manna, szíved, mint az isteni kegyelem törvénytáblái, amelyen látjuk a belevésett éneket: Alleluja!

6. ikosz

Ciprus népét egyszer a gonoszság megsokadozása miatt, Isten a föld terméketlenségével büntette meg; amikor pedig eljött szent Szpiridonhoz az ismeretes földműves, segítséget kérve, adott neki egy aranyat. Amikor pedig megszűnt a szegénység, az a földműves újra visszahozta az aranyat, és ó csoda, az arany kígyóvá lett. Dicsőítve a szentjeiben csodálatos Istent énekeljük:

Üdvözlégy, mert a botját csodálatosan kígyóvá változtató Mózest utánoztad, * Üdvözlégy emberszerető pásztor, aki nyájad szellemi juhait megmentetted a bajoktól, * Üdvözlégy, aki mindenki meggazdagítottál minden jóval, * Üdvözlégy mint szegényket tápláló Illés, * Üdvözlégy, aki az irgalomnélkülieket irgalomra fordítottad, * Üdvözlégy a világban élő emberek iránti követésre méltó példája, * Üdvözlégy a hívők és hitetlenek megsegítése a bajokban, * Üdvözlégy a várost és vidéket megárnyékozó árnyékot adó fa, * Üdvözlégy a kerkiraiak dicsősége és dicsérete, * Üdvözlégy, aki a föld törvényeit imádság által megváltoztatod, * Üdvözlégy, aki előre látod a jövőnket, mint jelenvalókat, * Üdvözlégy Szpiridon, csodálatos csodatévő.

7. konták

Mint az Úr előtt mindenkiért közben járó, úgy mutatkoztál Szpiridon főpap, azért mi is oltalmad alá menekülünk, üdvösséget keresve, mert te vagy segítségünk minden szükségben, az éhség és halált hozó seb idején, és a bajok és kísértések minden órájában. Ezért hálásan énekeljük Istennek: Alleluja!

7. ikosz

Új és szentséges csodát láttunk: amikor te atya, elmentél, hogy megmentsd az igazságtalanul halálraítélteket viharos patak állta el az utadat te pedig a mindenható Isten nevében megparancsoltad neki, hogy álljon meg, és útitársaiddal átmentél a folyón, mint a szárazon. E csoda híre mindenütt elterjedt, és mindenki dicsőítette Istent, ezt mondva neked:

Üdvözlégy, aki mint egykor Józsue, Nun fia, a Jordán folyón, mint szárazon átmentél, * Üdvözlégy, aki a folyó rohamát megszelídítetted, * Üdvözlégy, mert az irgalmasságtól indíttatva fáradságos utat vállaltál, * Üdvözlégy, mert az átkot szétszakítottad és az ártatlant az igazságtalan haláltól és a börtön kötelékeiből megmentetted, * Üdvözlégy az Isten szerinti élet jó előmozdítója, * Üdvözlégy az ártatlanul elnyomottak védelmezője, * Üdvözlégy a víz természetes törvényeinek megváltoztatója, * Üdvözlégy, mert a bírót értelmessé tetted és a gyilkosságtól megmentetted, * Üdvözlégy a lelkek igazi megjavítója, * Üdvözlégy a patakot visszatartó csodálatos erő, * Üdvözlégy a hozzád menekülő emberek szívének megvidámítása, * Üdvözlégy Szpiridon, csodálatos csodatévő !

8. konták

Vándor és zarándok voltál a földön, mint a többi ember, de a Mindentudó, anyád méhétől nagy kedveltnek és csodatévőnek mutatott téged, Szpiridon főpap, mert ördögöket űzöl, minden betegséget és sebet meggyógyítasz, az emberek gondolatait látod, ezért is mutatkoztál csodálatosnak a szentek között. Mi pedig, a mindenek jótevőjéhez: Istenhez imádságot küldve, énekeljük neki: Alleluja

8. ikosz

Az egész Világ nagy rémülettel remegett meg, amikor meghallotta, hogy szavadra a halál visszaadja a sírokból a halottakat, és felkiáltott:

Üdvözlégy, aki életre hívtad halott lányt, hogy mutassa meg a neki átadott kincseket, * Üdvözlégy, a ki megvigasztaltad a szomorú özvegyet, aki az aranyat megőrzésre átadta, * Üdvözlégy, aki a halott lányt a halálból feltámasztottad , * Üdvözlégy, aki az örömtől hirtelenül meghal anyját életre hoztad, * Üdvözlégy, aki hasonló lettél az imádsággal a száreftai özvegy fiának életét visszahozó Illéshez, * Üdvözlégy, mert a gyereket a halálból felébresztő Elizeust is utánoztad, * Üdvözlégy az embereket igen buzgón szertő pásztor, * Üdvözlégy, aki a lábaidat könnyeivel áztató parázna nőnek Isten nevével bűneit megbocsátottad, * Üdvözlégy, aki a főapostol szent buzgósását követed, * Üdvözlégy, mert a megátalkodott bűnös nő, szavaidra súlyos betegségben meghalt, * Üdvözlégy, aki a földnek imáiddal termékenységet kértél, * Üdvözlégy az emberek feltámadásának változatlan bizonyítása, * Üdvözlégy Szpiridon, csodálatos csodatévő!

9. konták

Az isteni Lélek fénysugaraival lettél megvilágosítva, Szpiridon főpap, mivel a bölcsesség Lelkét bírtad, mert bölcs szavaiddal az értelmetleneket okosságra vezetted, és az atyák közt a hitet megerősítetted; az értelem Lelkét bírtad, mert az elhomályosodott elméket megvilágosítottad; Isten félelmének Lelkét bírtad, mert állandóan Istennek tetsző tettekkel a lelkeket megtisztítottad, azért a Fölséges trónja előtt állván, az angyalok seregével énekled Neki: Alleluja!

9. ikosz

A szellemi juhok pásztorának botját a pásztorok Fejedelmétől: az Úr Jézustól megkapván, szent Szpirdon, nem változott meg életed, mint önzetlen, szelíd, szeretetből mindent eltűrő, nem szégyelltél törődni értelmetlen juhaid nyájával sem; mindez felindít bennünket, hogy dicsérjük Istent és ezt mondjuk neked:

Üdvözlégy, aki a világ dicsőségét, mint hiúságot megvetetted, * Üdvözlégy, aki a mennyekben nagy jutalmat nyertél, * Üdvözlégy, aki a világ szépségeit szemétnek tartottad, * Üdvözlégy a mennyei javak edénye, * Üdvözlégy a ciprusiak szentséges legelője, * Üdvözlégy, mert miattad, juhaid elrablóit Isten láthatatlan kötelékekkel megkötözted, * Üdvözlégy, aki a tolvajnak atyai tanítást adtál, * Üdvözlégy, aki irgalmasságod folytán az álom nélkül eltöltött éjszakákért kosokat ajándékoztál, * Üdvözlégy, aki a kecske engedetlensége által, őt mint az értelmes kereskedőt aki értékét elrejtette, leleplezted, * Üdvözlégy, aki ezüstjeid elrejtőjét bűnbánatra vezetted, * Üdvözlégy, mert a haszonlesés szenvedélyétől őt a jóra való figyelmeztetéssel meggyógyítottad, * Üdvözlégy Szpiridon, csodálatos csodatévő!

10. konták

Üdvözítve az Istentől reád bízott nyája lelkét, te, Szpiridon főpap, Isten akaratából lettél megbízva, hogy megmutasd dicsőségedet, de még inkább az igaz Isten dicsőségét más vidékeken is, hogy mindenütt dicsőítsék az igaz Istent, énekelve: Alleluja!

10. ikosz

Szent Szpiridon, gyors segítség és közbenjáró, minden bajban és betegségben, királyi parancsra, mint a többi pásztor is eljöttél, Antiochiába, ahol Konstantinusz császárt a betegség tartotta fogva; a főpap, érintve fejét, egészségesé is tette. E csodán álmélkodva mondjuk neked:

Üdvözlégy, akit álomlátásban az angyal, mint gyógyítót mutatott be téged a császárnak, * Üdvözlégy, aki öregkorban Isten szeretetéért a fáradságos útra vállalkoztál, * Üdvözlégy, aki téged arcul ütő királyi szolgának az Úr parancsára a másikat is odatartottad, * Üdvözlégy alázatosság oszlopa, * Üdvözlégy, aki könnyek között kérő császárnak egészséget adományoztál, * Üdvözlégy, aki megalázkodásod folytán a szolgát értelmessé tetted, és irgalomra tanítottad, * Üdvözlégy, mert a földi kincset meggyűlölvén a császár aranyát elvetetted, * Üdvözlégy, mert tanítványodat: Trifilioszt a földi javak iránti hajlamokból elfordítottad, és Isten kegyelmének edényévé tetted, * Üdvözlégy, mert Alexandriába jővén, a bálványok leomlottak, * Üdvözlégy, akinek az ördögök is engedelmeskednek, * Üdvözlégy, mert a bálványimádástól sokakat elfordítottál, * Üdvözlégy, Szpiridon, csodálatos csodatévő!

11. konták

Angyali ének voltál, amikor a templomban, ó Szpiridon főpap, esi imádságodat ajánlottad fel, és nem volt veled együttszolgáló. A város lakosai pedig meghallván a csodás éneket, a templomba mentek és senkit nem láttak, a mennyei erőkkel énekelték: Alleluja!

11. ikosz

A világnak fényt árasztó világosság, az angyaloknak beszélőtársa voltál a földön Szpiridon főpap, lelkedet Isten kezébe adva, átköltöztél a mennyei lakóházakba, az Úr trónja előtt imádkozva a világért. Mi pedig, földön élők ezt mondjuk neked:

Üdvözlégy, mert neked még életedben angyalok szolgátak veled, * Üdvözlégy, aki főangyalok zsoltárénekét hallottad, * Üdvözlégy a mi átváltozásunk látható formája, * Üdvözlégy, mivel hiányzott az olaj a templomban, miattad Isten bőségesen megtöltötte lámpáidat azzal, * Üdvözlégy az Isteni ragyogás lámpája, * Üdvözlégy Isten kegyelmének edénye, amely olajhoz hasonlóan megtölti lelkedet, * Üdvözlégy kiapadhatatlan forrás, amely állandóan árasztod mindenkinek a kegyelnem folyamait, * Üdvözlégy, akin álmélkodnak az angyalok, * Üdvözlégy, aki a diakónus törvényszegését a templomban a templomban megbüntetted, * Üdvözlégy, aki a hangjával büszkélkedőt hangjától és nyelvétől megfosztottad, * Üdvözlégy, mert a hőség idején a magasból hirtelen jött harmat szent fejedet felüdítette, * Üdvözlégy, aki ebben a jelben elköltözésed közelségé előre láttad, * Üdvözlégy Szpiridon csodálatos csodatévő!

12. konták

Még hűséges életedben oltalom és menedék lévén a hozzád folyamodómnak, te, főpap, nem hagytál el minket árván elhunytad után sem. Isten, aki legyőzi a Természet rendjét, megőrizte ereklyéidet sértetlenül az igaz hit és jámborság megerősítésére, a halhatatlanság jeléül, akit dicsőítve énekelünk: Alleluja!

12. ikosz

Éneklünk téged, ó Isten főpapja, mert ámulatba ejtetted az egész világot szent ereklyéidből áradó csodákkal, azért mindnyájan, akik hittel járulnak és megcsókolják azokat, minden üdvös kérésüket megkapják. Mi pedig dicsőítve neked erőt adó, téged a hallhatatlanság koronájával koronázó, és általad tevékenykedő Istent, énekeljük neked:

Üdvözlégy aki az éhínség idején a hajósoknak megjelentél, * Üdvözlégy, aki szent ereklyéihez hittel folyamodó vakoknak látást ajándékoztál, * Üdvözlégy, aki a gyermeket meggyógyítottad gyógyíthatatlan betegségéből, * Üdvözlégy, aki az ördögöt az asszonyból kiűzted, és őt egészségessé tetted, * Üdvözlégy, Kerkira választott hadvezére, * Üdvözlégy, aki az istentelen avarok hadseregeit kiűzetd és hajóikat a mélységbe merítetted, * Üdvözlégy, akit angyalok seregétől környezve láttak, aki jobb kezében kivont kardot tartott amelyet az ellenség megrémítésére vontál ki, * Üdvözlégy, aki a fővezérnek megtiltottad templom építését, hogy abban Liturgiát végezzen kovásztalan kenyéren, * Üdvözlégy, aki a latin fővezért szörnyű halállal verted meg, * Üdvözlégy aki az ő ábrázolását a házban /Velencében/ villámmal égetted el, * Üdvözlégy, aki a nyugat szakadár álokoskodásait megszégyenítetted, * Üdvözlégy, aki megerősítetted, hogy egyedül az igaz hit az igazi és üdvözítő az emberek számára, * Üdvözlégy, Szpiridon, csodálatos csodatevő!

13. konták

Ó, Krisztus csodálatos főpapja, Szpiridon atya! Fogadd el jelen imádságunkat, ments meg minket minden bajtól és támadástól, add meg bűneink bocsánatát, és mentsd ki az örök halálból mindazokat, akik éretted éneklik Istennek: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták,

Napi evangélium

Pafnutiosz fszvt., János szé.
Kattintson ide az elolvasásához!

Eseménynaptár

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
PPCA Error: Due to Facebook API changes it is no longer possible to display a feed from a Facebook Page you are not an admin of. The Facebook feed below is not using a valid Access Token for this Facebook page and so has stopped updating.