Szent Péter és Pál görögkatolikus templom

Bubrik Miklós parókus

Árkosy Viktor diakónus

Akathiszt Szent György nagyvértanúhoz II.

A császár katonájaként bátor és győzelemhozó vitéz lett. Keresztény hite miatt a császár megkínoztatta, és 303 körül fejét vétette.

Ünnepe: április 23.

Tropár. 4. hang

Jó harcot harcoltál, Krisztus nagy vértanúja, * és kínzóidnak kegyetlenségét megszégyenítetted: * mert Istennek kedves áldozatul hoztad magadat. * Azért elnyeréd a győzelem koszorúját, * és imáid által, ó Szent György, * mindnyájunknak szerzesz bűnbocsánatot!

1. konták

Krisztus sokat küzdő György nagyvértanújának énekeljünk most teljes lelkünkből, dicsőítvén őt a megszentelt templomban! Mint a vértanúk nagyon fényes nagy napjának, és mint a hívők egyik védelmezőjének és segítőjének, hittel énekeljük:

Üdvözlégy, győzelmes György nagyvértanú!

1. ikosz

Küzdelmedben valódi angyalnak mutatkoztál, ó Krisztusban győzedelmeskedő György, mert anyagi tested lévén, a hitért, mint anyagnélküli és test nélküli vitézül harcoltál. Ezért ilyeneket mondunk neked:

Üdvözlégy, mert olyan anyagnak mutatkoztál, ami fölötte áll az anyagnak! * Üdvözlégy, fiatal, vidám és nagy szépség! * Üdvözlégy, Krisztus küzdelmeinek kezdője és kiválasztottja! * Üdvözlégy, megtestesült angyal, aki felülmúlod a halandókat!

Üdvözlégy, világon élő ember, aki értelmeddel felette állsz a világnak! * Üdvözlégy, mert a küzdelmekben, mint Nap mutatkoztál meg! * Üdvözlégy, mert természeted szerint angyalnak mutatkoztál! * Üdvözlégy, a kegyelemnek igazi gyümölcse!

Üdvözlégy, meg nem művelt tiszta természet! * Üdvözlégy, aki által a hit felemelkedett! * Üdvözlégy, aki által megrontatott a tévelygés!

Üdvözlégy, győzelmes György nagyvértanú!

2. konták

Az értelem képeit tisztán birtokolván, inkább azt választottad, hogy szenvedj a Teremtőért, és meghalj vele, mint hogy élj, és múlandó nyereséget nyerjél, mert azt kívántad, hogy a vértanúság koronájával légy megkoronázva, és énekelted az Úrnak: Alleluja!

2. ikosz

Háromszorosan boldog György, név szerint is az isteni dicsőség földművesének mutatkoztál, aki a becstelenség gyökerét kiirtod, és a bálványok hazugságait gyökerestől kitéped. Ezért méltó vagy, hogy mindenkitől ezeket halld:

Üdvözlégy, az igaz hit fáinak ültetője! * Üdvözlégy, a tévelygések konkolyának levágója! * Üdvözlégy, mert a bálványok töviseit kitépted! * Üdvözlégy, aki a hit földjét beültetted!

Üdvözlégy, mert az örvendetes gyümölcsök fáit adtad Krisztusnak! * Üdvözlégy, mert sokakat hoztál az üdvösségre Istennek! * Üdvözlégy, a Háromság gyümölcsöskertje őreinek gondviselője! * Üdvözlégy, a pogány hit gyökerének kivágója!

Üdvözlégy, aki a terméketlen földet felszántottad! * Üdvözlégy, aki Isten termékenységét megmutattad! * Üdvözlégy, aki által az istentelenség elveszett! * Üdvözlégy, aki által az istenismeret megmutatkozott!

Üdvözlégy, győzelmes György nagyvértanú!

3. konták

A magasságból erőt nyervén, a romolhatatlan Jézus király vitéz katonájának mutatkoztál, nem félvén a múlandó királytól, hanem Istentől megvilágosítván, Istennek így énekeltél: Alleluja!

3. ikosz

Szívedben Krisztus hitét, mint nagy pajzsot hordozván, ó, győzedelmes, mint egy oroszlán igyekeztél, a küzdelmek között férfiasan álltál bátor gondolattal. Ezért áldunk téged, mondván:

Üdvözlégy, Isten minden győzelmének megkezdője! * Üdvözlégy, Krisztus hadvezére! * Üdvözlégy, a hit legyőzhetetlen harcosa! * Üdvözlégy, győzedelmes, a Lélek nagy küzdője!

Üdvözlégy, nagyon erős Dávid, aki megölte Góliátot! * Üdvözlégy, vitéz Sámson, aki legyőzte az idegen nemzetiségűeket! * Üdvözlégy, az igaz hit harcában győzedelmes! * Üdvözlégy, a tévhit erős gyöngítője!

Üdvözlégy, mert vas-szívvel voltál gazdagítva! * Üdvözlégy, mert gyémánt keblekkel dicsekszel! * Üdvözlégy, a győzedelmes kereszt vitéze! * Üdvözlégy, a hívők között óriás, és koronát viselő!

Üdvözlégy, győzelmes György nagyvértanú!

4. konták

Mint hajdan Illés, vágyakozva igyekeztél a Teremtőhöz, önszántadból léptél be a küzdelmekbe, mert nem tűrted, ó szent, hogy fejedet a bűnösök olajával kenjék. Ezért vezéri méltóságodat odadobtad nekik, énekelvén Istennek: Alleluja!

4. ikosz

Hallván a bálványszolgáknak rágalmazó parancsait, amit a keresztények és Krisztus ellen írtak, lelkedben megsebesültél, mint Krisztus követője, győzelmes; mivel a világot és testet megvetetted, ezeket hallod:

Üdvözlégy, mert a romlandó gazdagságot gyűlölted! * Üdvözlégy, mert ezt a szegényeknek osztottad szét! * Üdvözlégy, a földi hízelgések ellen harcoló! * Üdvözlégy, az angyali javaknál magasabb!

Üdvözlégy, mert az egész világot lábaddal tapostad! * Üdvözlégy, mert a múlandó dicsőséget megvetetted! * Üdvözlégy, mert a fiatalság virágán átnéztél! * Üdvözlégy, mert a testi szépségen nem könyörültél!

Üdvözlégy, mert életedet semmiben sem kímélted! * Üdvözlégy, engesztelhetetlen ellensége a testnek! * Üdvözlégy, mert a szenvedélyektől mentes voltál! * Üdvözlégy, mert győzelmet arattál szenvedélyeiden!

Üdvözlégy, győzelmes György nagyvértanú!

5. konták

Szívedben Isten iránti szeretetet és lángoló buzgalmat bírván, amitől az elméd lángra gyúlt, mindenestől átistenültél, és mindezeket álomnak tartottad, énekelvén Istennek: Alleluja!

5. ikosz

A bálványimádó Diokleciánusznak ezt mondta a harcoló György: Miért késlekedsz, ó, bíró, és nem készíted hamar el az összes kínzást, mert készen vagyok, hogy mindezt elfogadjam Teremtőmért! Ezért ezeket hallod:

Üdvözlégy, mérték nélküli szeretet Isten iránt! * Üdvözlégy, Krisztusért áttüzesedett vágy! *. Üdvözlégy, az isteni szeretet el nem alvó tüze! * Üdvözlégy, az Úr folytonos szeretete!

Üdvözlégy, mert mindent odaadtál, és Krisztust megszerezted! * Üdvözlégy, mert Istenért minden fájdalmat gyönyörnek tartottál! * Üdvözlégy, mert a kívánság által a test kívánságait legyőzted! * Üdvözlégy, mert a tűz által a tüzet eloltottad!

Üdvözlégy, az igazi gyönyörök befogadója! * Üdvözlégy, aki lelkileg szerettél, és téged is ugyanúgy szerettek! * Üdvözlégy, aki saját magadtól egészen elidegenedtél! * Üdvözlégy, mert Krisztushoz egészen közel jutottál!

Üdvözlégy, győzelmes György nagyvértanú!

6. konták

Egészen megrémült a zsarnok csodálatos bátorságodtól, ó, György vértanú, és szavaidtól megnémulva csodálkozóvá és hangtalanná lett, mert nem tudott mit mondani, és nem tudta énekelni: Alleluja!

6. ikosz

Megvilágosodva, ó, vértanú, a harc közepén mindenki füle hallatára kiáltottad: Egy a háromságos Isten, az Atya és Fiú és Szentlélek, és Krisztus is Isten! Ezért, áldván téged mondjuk:

Üdvözlégy, a Háromság fényes hirdetője! * Üdvözlégy, a hit vidám trombitája! * Üdvözlégy, édes hangú, és sokat csicsergő pacsirta! * Üdvözlégy, éneklő és zengő fecske!

Üdvözlégy, Krisztus istenségét az ég felé dübörgő ajak! * Üdvözlégy, Krisztust hirdető, mézet árasztó nyelv! * Üdvözlégy, az isteni szavak hirdetője! * Üdvözlégy, a hit szónokának ékessége!

Üdvözlégy, az Atya nagyhangú szirénája! * Üdvözlégy, a Lélek jó csengésű zsoltára! * Üdvözlégy, aki által az igazság megmutatkozott! * Üdvözlégy, aki által a hazugság legyőzetett!

Üdvözlégy, győzelmes György nagyvértanú!

7. konták

Mindenféleképpen nagyok és különbözőek a kínok, amelyeket elszenvedtél, ó, vértanú, mert ha valaki elgondolkozik rajta, meghasad a szíve. De te ezeket elszenvedted, örömmel énekelvén Istennek: Alleluja!

7. ikosz

Fiatalkorúnak, de idős gondolkozásúnak mutatkoztál, György vértanú. Így a kínzásokat férfiasan, mintha mást gyötörtek volna, vitézül gondolkozva szenvedted el, ezért énekeljük neked ezeket:

Üdvözlégy, mert gyomrodat a lándzsa hegye szúrta át! * Üdvözlégy, mert testedet korbácsokkal ütötték! * Üdvözlégy, mert botokkal ütötték a szádat! * Üdvözlégy, mert láncokkal kötözték meg kezedet!

Üdvözlégy, mert az éles kerékre húztak rá! * Üdvözlégy, mert kövekkel zúzták a melledet! * Üdvözlégy, mert megtüzesített lábbelit hordtál! * Üdvözlégy, mert három napot a meszes gödörben töltöttél!

Üdvözlégy, mert mérgezett italokat ittál! * Üdvözlégy, mert sokszor laktál a börtönben! * Üdvözlégy, mert nagyon éles kerékre vontak! * Üdvözlégy, mert végedet kard által nyerted el!

Üdvözlégy, győzelmes György nagyvértanú!

8. konták

Egészen titokzatosak és nagyon dicséretesek nagyszámú csodáid, amiket tettél, ó, György vértanú, számtalan harcodban, szenvedésedben nagy férfiassággal és erővel dicsőítvén az Istent, énekelted: Alleluja!

8. ikosz

Szenvedéseket hordozó kebledben hordozván az egész Krisztust, aki szentjeiben csodálatos, Általa cselekedted az értelmet felülmúló félelmetes csodákat, amelyektől megilletődve, csodálkozva mondjuk:

Üdvözlégy, aki figyelemre sem méltattad a lándzsák hegyét és élét! * Üdvözlégy, aki a kerék kínjait kibírtad! * Üdvözlégy, mert erősebbnek mutatkoztál a mésznél! * Üdvözlégy, mert legyőzted a méreg erejét!

Üdvözlégy, mert egy rég megholtat a sírból előhívtál! * Üdvözlégy, mert Glikéria ökrét életre keltetted! * Üdvözlégy, aki megmentettél egy gyermeket Bulgáriában! * Üdvözlégy, aki kiszabadítottál egy gyermeket Krétában!

Üdvözlégy, aki által a gyermek győzött! * Üdvözlégy, aki miatt a kereskedők meghátráltak! * Üdvözlégy, mert az özvegy oszlopát kaptad! * Üdvözlégy, mert a görögök isteneit romba döntötted!

Üdvözlégy, győzelmes György nagyvértanú!

9. konták

Látván téged az angyalok sokasága, hogy a harc közepében vagy, Krisztus által fiatalként és erősként egyedül harcolván, tapsolnak kezükkel, dicsőítenek, és örvendezve dicsőítik az Urat, énekelvén: Alleluja!

9. ikosz

A hit igazságainak szónoka voltál, háromszorosan boldog, és sok csodát vittél végbe. A népek, látva téged a földön, a krisztusi hitre buzdították egymást, lelkükben örvendeztek, ilyeneket mondva neked:

Üdvözlégy, az angyalok látványa! * Üdvözlégy, az emberek ámulata! * Üdvözlégy, a mennyei erők ékessége! * Üdvözlégy, a földi emberek vidámsága!

Üdvözlégy, mert az ég és föld dicsősége lettél! * Üdvözlégy, mert örömet hoztál az angyaloknak és embereknek! * Üdvözlégy, a felső világ szép gyönyörűsége! * Üdvözlégy, az alsó világ isteni dicsérete!

Üdvözlégy, az értelmek édes világossága! * Üdvözlégy, a lelkek édes ékesítője! * Üdvözlégy, aki által az egyház vigadozik! * Üdvözlégy, aki által az egész világ örvendezik!

Üdvözlégy, győzelmes György nagyvértanú!

10. konták

Látván téged az ördögök csapata, hogy a harcban legyőzted őket, ó vértanú, elbukásukat keserűen elsiratva, és sírván ezeket mondták: A testet hordozó a testnélkülieket legyőzte, és Istennek énekel: Alleluja!

10. ikosz

Nagy és hatalmas győzelmi pálcát emeltél a görögök tévedései felett, amiért győzedelmesnek neveztettél, ó, György vértanú, ezért mi csodálkozván, és dicsőítvén téged, ilyeneket mondunk:

Üdvözlégy, a gonosz lelkek elveszítője! * Üdvözlégy, a görögök lerombolója! * Üdvözlégy, aki összetörted az élettelen bálványokat! * Üdvözlégy, aki leleplezted fondorkodásaikat!

Üdvözlégy, mert az „uralmakkal” és „kezdetekkel” szálltál szembe! * Üdvözlégy, mert a saját véred kiontásával a Leviátánt megfullasztottad! * Üdvözlégy, aki a tévedés tüzet eloltottad! * Üdvözlégy, aki a sokistenhit tévelygéseit kioltottad!

Üdvözlégy, a tévtanítások félelmetes égetője! * Üdvözlégy, a bálványok nagyon erős összetörője! * Üdvözlégy, aki miatt a sátán sóhajtozik! * Üdvözlégy, aki miatt a pogányság panaszkodik!

Üdvözlégy, győzelmes György nagyvértanú!

11. konták

Az összes szentek serege szent lelked elébe ment, ó vértanú, amikor az egek felé szállt az, az angyalokkal Istennek győzelmi éneket harsogtak, és örömükben együtt énekelték: Alleluja!

11. ikosz

A Szentháromság le nem alkonyodó világosságát közvetlenül szemléled, ó, György vértanú, és most igaz, kimondhatatlan és végtelen örömmel örülsz a kínokért, amiket elszenvedtél. Ezért ezeket mondjuk neked:

Üdvözlégy, mert a halhatatlan életben gyönyörködsz! * Üdvözlégy, mert a kimondhatatlan fényben részesedsz! * Üdvözlégy, a test nélküli angyalok beszélőtársa! * Üdvözlégy, aki minden szenttel együtt vagy!

Üdvözlégy, mert együtt szenvedtél Krisztussal, aki először szenvedett! * Üdvözlégy, mert megdicsőültél azzal, aki megdicsőített téged! * Üdvözlégy, aki a mennyek országát elnyerted! * Üdvözlégy, aki az örök dicsőségben részesültél!

Üdvözlégy, aki a hervadhatatlan koszorút viseled! * Üdvözlégy, aki a kegyelem által vetted a megdicsőülést! * Üdvözlégy, Isten folytonos szemlélője! * Üdvözlégy, Krisztusnak örököstársa!

Üdvözlégy, győzelmes György nagyvértanú!

12. konták

Adományokat kaptál Istentől, ó vértanú, hogy gyógyítsd a lelki és testi szenvedéseket. Ezért add meg ezeket nekünk, Krisztus egyháza szolgáinak is, akik mindkét adományban hiányt szenvedünk, de akik Istennek énekeljük: Alleluja!

12. ikosz

Zsoltári énekkel ünnepelvén emlékedet és harcaidat, ó, vértanú, dicsőítünk téged, és lelkünkből áldunk, mint a világnak buzgó védelmezőjét, és az énekekkel, mintha mindnyájan ajkainkkal csókolnánk, mondjuk neked:

Üdvözlégy, a szegények el nem rabolt kincse! * Üdvözlégy, az özvegyek nagy védelmezője! * Üdvözlégy, a különféle helyzetekben levő hívőknek jótevője! * Üdvözlégy, a betegek ingyenes orvosa!

Üdvözlégy, mert Krisztusért mindenkinek mindenévé teszed magadat! * Üdvözlégy, mert mindenkit kimentesz a nehézségekből! * Üdvözlégy, gyors segítsége a nehézségekben sínylődőknek! * Üdvözlégy, a szomorúságok édes vigasza!

Üdvözlégy, a csodák kiapadhatatlan forrása! * Üdvözlégy, az adományok folytonos áradása! * Üdvözlégy, a liddai egyház csodája! * Üdvözlégy, mindenkiért imádkozó és közbenjáró!

Üdvözlégy, győzelmes György nagyvértanú!

13. konták

Ó, György vértanú, minden hívőnek édes és drága neve, ezt a rövid dicséretet, amit hoztunk neked, kegyesen fogadd el, és mindenféle bajtól óvd meg azokat, akik éneklik Istennek: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.

Napi evangélium

Eseménynaptár

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
PPCA Error: Due to Facebook API changes it is no longer possible to display a feed from a Facebook Page you are not an admin of. The Facebook feed below is not using a valid Access Token for this Facebook page and so has stopped updating.